« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do zastupitelstva městyse Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do zastupitelstva městyse Maršovice
Volby do Zastupitelstva mistyse Mar5ovice konan6 ve dnech 23.a 24.zili 2022 Svolini prvniho zasedini okrskov6 volebni komise V souladu s ustanovenim $ 15 odst.I pism.e) zdkona (,<.> 49112001 Sb <.>,o volbdch do zastupitelstev obci a o zmdnd ndkteqich z6konri,ve zndni pozddj5ich piedpisfr,svol6vdm prvni zased5ni okrskovd volebni komise - volebni okrsek (,<.> 1,2,3 pro volby do Zastupitelstva mdstyse Mar5ovice,kterd se uskutedni dne 2.zi\i 2022 ve 20.00 hodin v budovd Ufadu mdstyse Mar5ovice se sidlem Mar5ovice d.p.89.Udast v5ech dlenri je nutn6.K prvnimu zasedhnije nutno vzit s sebou obdansky prrikaz.V Mar5ovicich dne 29.8.2022 /3-*,-,2P Mgr.XXXXXXX XXXXX starosta mdstyse VyvXXeno dne XX.X.XXXX Xr"d tn6styse M-a vica lJtariovice 89;257 55 vico tCo: oo232t at,otC:.i-lgt b.rietu: SOzt t Zt /0100' &(:31-2- :tf,: Sejmuto: M\g/.!a tn^ jojT

Načteno

edesky.cz/d/5615936

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz