« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Rozhodnutí hejtmana Karl. kraje - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary – Dvory,Česká republika
<br> Číslo jednací: KK/437/KZ/22 Počet listů rozhodnutí: 2
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> hejtmana Karlovarského kraje
č.2/2022
<br> ze dne 26.7.2022
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
<br> Podle ustanovení článku 3 odst.1 Nařízení Karlovarského kraje č.4/2016,kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen
„nařízení“),a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje v y h l a š u j i
<br> D O B U Z V Ý Š E N É H O N E B E Z P E Č Í V Z N I K U P O Ž Á R Ů
<br> z důvodu vyššího výskytu požárů ve venkovním prostředí a další prognóze vývoje počasí <.>
<br> Čl.I
Doba trvání
<br> Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji od 27.července 2022 do odvolání <.>
<br> Čl.II
Vymezení území
<br> Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji pro celé území Karlovarského kraje <.>
<br> Čl.III
Podmínky k zabezpečení požární ochrany
<br> K zajištění požární bezpečnosti stanovuji dodržování podmínek stanovených v článcích 3,4 a 5
nařízení (příloha rozhodnutí) <.>
<br> Čl.IV
Sankce
<br> 1.Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím fyzickými osobami lze postihovat
jako přestupek.1
<br> 1 § 4 odst.1 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.j.: č.2/2022 ze dne 26.7.2022 strana 2
<br> 2.Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím právnickými a podnikajícími
fyzickými osobami lze postihovat jako správní delikt.2
<br> Čl.V
Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
pozdějších předpisů,přípustné odvolání <.>
<br> Čl.VI
Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění a pozbývá účinnosti dnem zveřejnění
rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o jeho zrušení <.>
<br> V Karlových Varech dne 26.7.2022
<br> Ing.XXX...
stáhnout soubor (.pdf)
Strana 129 Věstník právních předpisů Karlovarského kraje Částka 3/2016
<br> Rada Karlovarského kraje vydává na základě usnesení
č.RK 576/05/16 ze dne 23.5.2016 v souladu s ustanovením
§ 27 odst.2 písm.b) bod 3.zákona č.133/1985 Sb <.>,o požár-
ní ochraně,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s usta -
novením § 7 a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích,ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požár-
ní ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na
území Karlovarského kraje <.>
<br> (2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením
odpovídají právnické osoby,podnikající fyzické osoby a fy-
zické osoby <.>
<br> Článek 2
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí doba,kdy
se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší <,>
dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou
vlhkostí v půdě a vegetaci,zpravidla doba,po kterou je
v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu
na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zve-
řejněná v rámci systému integrované výstražné služby <.>
<br> Článek 3
Způsob vyhlášení začátku a konce doby zvýšeného
<br> nebezpečí vzniku požáru
<br> (1) Krajský úřad při vyhlášení začátku a konce doby zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru zpravidla přihlíží k výstra-
hám Českého hydrometeorologického ústavu a doporučení
Hasičského záchranného sboru kraje <.>
<br> (2) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru podle Článku 2 tohoto nařízení se zveřejňuje vhod-
<br> ným způsobem,např.na úřední desce krajského úřadu,na
úředních deskách obecních úřadů obcí,kterých se dotýká <,>
v hromadných informačních prostředcích,případně dalšími
způsoby v místě obvyklými <.>
<br> Článek 4
Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> (1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jaká-
koli plocha na území kraje,která je pokryta vegetací takové-
ho charakteru,že...

Načteno

edesky.cz/d/5611650

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz