« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Samostatnost Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace Na Domově_20220824_0001
17.0B.22 7:5B Základní - lvlapy.cz /,- /*u,a,b l3 (drdo/,loóu/l"* - Zoňq.L ť,l&4u ) J,- \rwao-La.3 t3 ( ara.l,y'"Óulla,-Lo^,u ''u41 / 3,o&Ťilaaffi T#futq ox,-v0,f: !J?.i| <.>,ťJ i < 212 :]]]li vF^."ťď *,rrí *-'/J^- -'"ta-,ua * l.-.' _ iii qi{_il i }]*.j&:r:l j **or,r <.>,*íd,/^.<.>,o,9! ilm* i íno í :d:s ii$:]o,4 Q.a -? 4 iit 4- 'tj o-z,O,%- {1_,'.'.'|,| <.>,<,> |
SDZ _OOP_VV_MUCALIKOVA_SAMOSTATNOST
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br>
<br> Spis.zn.: ODS 536/2022 AlVa 4
čj.MUBPH 18918/2022
<br> Opr.úř.osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: Alena.Vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 22.08.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Na Domově 578,768 61 Bystřice pod
Hostýnem
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – paní Ludmily
Mucalíkové,nar.13.12.1970,bytem Na Domově 578,768 61 Bystřice pod Hostýnem,po
projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI
Kroměříž“) a jeho písemném stanovisku pod čj.: KRPZ-11642-2/ČJ-2022-150806 ze dne
26.01.2022
<br> opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písmene c) zák.č.361/2000 Sb <.>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na komunikaci: místní komunikace III.tř <.>,ul.Samostatnost v obci Bystřic...

Načteno

edesky.cz/d/5607126

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz