« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis ze zasedání - 24.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 (99.4 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat
<br> dne ´24.8.2022 od 18 hod.v zasedací místnosti OÚ <.>
<br>
<br> P r o g r a m :
<br> 1.schválení programu
<br> 2.výsledek ověření předchozího zápisu
<br> 3.určení ověřovatelů zápisu
<br> 4.schválení vnitřní směrnice č.1/2022
<br> 5.žádost obce na odkoupení pozemku v k.ú.Ústí nad Mží
<br> 6.schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů při
<br> využívání služby Hostovaná elektronická služba AthenA
<br> 7.projednání žádosti na pronájem pozemků
<br> 8.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.2/2022
<br> 9.žádost o finanční podporu pro Domácí hospic Západ,z.s <.>
<br> 10.různé
<br> 11.diskuze
<br> 12.závěr
<br>
<br> V Kočově dne 17.8.2022
<br>
Vyvěšeno dne: 17.8.2022
<br>
<br> Sejmuto dne: 24.8.2022
Příloha č. 2 (236.5 kB)
_ Prezenční listina občanů,kteří se zúčastnili zasedání ZO Kočov
<br> konaného dne „705604
<br> óz/ 7% Podpis:.<.>
<br> f"
<br> Prezenční listina k zasedání ZO KQČQY konaného dne.<.>.<.> Íf-ÁZÁĚLKĚ.<.> <.>
<br> XXXXX XXXXX
<br> Kantova Adriana
<br> XXXXXX XXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Zápis ze zasedání ZO Kočov (232.97 kB)
Zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.8/2022,konaného dne 24.8.2022
<br> od 18:00 hodin <.>
<br>
Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě <,>
<br> době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona
<br> byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od
<br> 17.8.2022 do 24.8.2022 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách
<br> obce <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě
<br> prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 7
<br> členové zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je
<br> schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 0,neomluveni 0.Dále byli
<br> přítomni 1 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Starosta určil za ověřovatele zápisu č.8/2022 p.Strejčka a pí.Peškovou.Před hlasováním
<br> byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky <.>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.8/2022 p.Strejčka a pí.Peškovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
<br> Usnesení č.1/8/22 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na
<br> úřední desce.Starosta doplnil program ještě o šest bodů:
<br> - finanční dar na výrobu charitativních kalendářů pro Verunku Bodnárovou
<br> - projednání záměru pronájmu obchodu
<br> - projednání žádosti na pronájem části pozemku p.č.2421/1 v k.ú.Kočov
<br> - žádost o finanční dar pro Stodskou nemocnici,a.s <.>
<br> - schválení Nájemní smlouvy pro ŘSD ČR
<br> - schvále...

Načteno

edesky.cz/d/5606640

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz