« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do zastupitelstva obce Neratov a pro volby do 1/3…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK.pdf [0,05 MB]
oBEcNÍ ÚŘno NERAToV
Neratov L2,533 4I Lázně Bohdaneč,lč: 005 Bo 686,č.ú.12o55o8339/o8oo <,>
tel.: 606 660 24I,e*mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> oznámení o svolání pľvního zasedánĺ okľskové volební komise pľo
volby do zastupitelstva obce Neľatov a pro voIby do 1/3 Senátu
<br> Paľlamentu cR
konané ve dnech 23.a 24.zálří 2022
<br> Vsouladusustanovením$15odst.1pĺsm.e)aodst'2aS70zákonać,<.> 49112001 Sb <.>,o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám
prvnĺ zasedání okrskové volební komise
<br> pro volby do zastupitelstva obce Neratov,a to tak,že' <.>
<br> ve volebnÍ okrsku č.1 se sĺdlem:obecní úřad v Neratově,č,<.> p.12
<br> se toto uskuteční dne 31 ' 8.2022 od 17 hodin
<br> v: zasedacĺ mĺstnosti budovy obecního úřadu v Neratově,ë.p.12 <,>
<br> Je nezbytné,aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na
toto zasedánídostavil s platným průkazem totoŽnosti (občanským průkazem nebo cestovním
dokladem,popř.průkazem o povolení k pobytu pro cizĺho státnĺho přĺslušníka EU),a to za
účelem ověření jeho totoŽnosti
<br> V Neratově dne 23.8' 2022
<br> Pulkrábek
<br> oeecľĺ ÚŘło
533 4ĺ Lázně
<br> Neľalov
<br> @
<br> Stránka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/5601291

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz