« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Výběrové řízení OF – pokladní - účetní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení OF – pokladní - účetní
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Tajemník Městského úřadu Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa v Městském úřadu Lipník nad Bečvou
<br>
referent Odboru finančního,pokladní - účetní <,>
<br> pracovní poměr na dobu neurčitou
<br>
Požadavky:
 střední vzdělání s maturitní zkouškou + 3 roky praxe <,>
 znalost ovládání PC na uživatelské úrovni <,>
 organizační a komunikační schopnosti <.>
<br>
<br> Platové zařazení:
 platová třída 7 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> U výše uvedeného místa jsou nezbytné tyto předpoklady:
 státní občanství České republiky,u cizích státních občanů trvalý pobyt v České
<br> republice <,>
 dosažení věku 18 let <,>
 způsobilost k právním úkonům <,>
 znalost jednacího jazyka <,>
 bezúhonnost <.>
<br>
Uchazeči podají písemnou přihlášku (viz.www.mesto-lipnik.cz,sekce „Výběrové řízení na
zaměstnance“),která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno,příjmení,titul uchazeče <,>
 datum a místo narození uchazeče <,>
 státní příslušnost uchazeče <,>
 místo trvalého pobytu uchazeče <,>
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana <,>
 datum a podpis uchazeče <,>
 souhlas se zpracováním osobních údajů <.>
<br>
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
<br> dovednostech týkajících se správních činností <,>
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,u cizích státních příslušníků
<br> též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením <,>
<br>  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br>
Přihlášky zasílejte v termínu do 08.09.2022 na adresu :
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou
Kancelář tajemníka
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
...

Načteno

edesky.cz/d/5589955

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz