« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Sociální bydlení města Liberec - Na Žižkově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[645.35 kB]22-174557.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML174557/22-OD/HUB/351
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 175913/22
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 15.08.2022
<br>
počet listů: 2 počet příloh: 1 počet listů příloh:
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání
<br> návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci s dotčenými orgány (v souladu s ust <.>
<br> § 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124,odst.6 zákona
<br> o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci Na Žižkově (dále jen „pozemní
<br> komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> První podještědská stavební spol.s r.o <.>,IČO 47781874,Hanychovská č.p.832/37,Liberec III-Jeřáb <,>
<br> 46007 Liberec7,kterého zastupuje VIATEX,spol.s r.o <.>,IČO 627 40 539 Belgická 4855,466 05
<br> Jablonec nad Nisou (dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: 24.08.2022 – 24.10.2022
<br> v rámci akce: "Sociální bydlení města Liberec - Na Žižkově“
<br>
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného o...
[70.89 kB]Na_Zizkove.pdf
JŘÍLUHA K DID ČJ.KRPlýíŠló-ZIČJ-ZDZZ
<br> [i] 2 “L pa u: al 76%._ „ligová " % '.iš:._ ř s \ přípojky napajení vndovgdu & kanalizace.<.> "'",f' ".<.> % ga /f.— \ “ realizace vždy po jedné přípnjce.zůstane průjezdný ;,profil PK vždy min 2.75.VIZ dle schéma E|l2.TP 66.||| vyd."" ať.z Hlohov; Ě <.>,\ %“ É.“& of _f' \ \ 5.5?le
<br> do ' -— % Šířka i
<br> na 44
<br> I.;
<br> Schéma BIZ
<br> Sundurdni pracovni místo na ponmni komunikaci : milým dopnvrilm udi-nim.Zůžml vmvkymjcdmjlzdnlpruh <.>
<br> pricina uzávěra zábranu: minimálrůilvýslmžnásveuatywt
<br> !\\\
<br> 5: r-_____
<br>,; podélná uzávěra obm-su-annými ( smůrovacírmde' skami odstup mammm 7) - ž ' - na uzávěra záhladhm na 5 straned'iadnikďslumyplmmisly.<.> s 'l » = % 2 CH:,| 112222227 „ Niaáuzávůmzáhranw
<br> mlnlmálrůílvýslmžrúlvšťalypm
<br> 1) může bý! w výjímodných pifpadech mensi (víz kap.8.1.11
<br> 2) užití dopravních značek : doors vnlch zařízen! v případ! souběžných parkovacích pruhů.chadunlkú Binet—o stezek pro cyki'i'sly podle sr.—MmalBHGaislm
<br> Policie České republiky,jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.l3325/1 z.č <.>
<br> * 13/1997Sb.a 577/2b z.č.361/20005b.s předloženým návrhem souhlasí,neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 3.8.2022 pod č.j.KRPL—7316-6/ČJ-2022-180506-02 za podmínky dodržení zejména vyhl.č.294/20155b.a Technických „podmínek č.66 (včetně výstražného osvětlení).Stanovisko nelze užít samostatně.Sloužíjako podklad __ pro silniční správní úřad.Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti <.>
<br> vzdálenostivmouach - „A „59 / % „<.3: :.II _.- ! J;—l nKřlileI D'QMÍIÉĚ ":al Mgr.Ěgjw „_ Pavel;,jm 't._- : znama: Čewau-zm mw „_ $ -9 P- i “je (: É ' Vratislavioká

Načteno

edesky.cz/d/5583516

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz