« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Návrh - opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu ul. U Nisy, Tatranská, v souvislosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[443.41 kB]22-171855.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br> Čj.: MML171855/22-OD/Ap/7_MÚP
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 176067/22
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 15.08.2022
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH ÚPRAVY SILNIČNÍHO PROVOZU
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),jako příslušný správní úřad na
<br> úseku silnic II.a III.třídy,místních komunikací v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec <,>
<br> podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> místní úpravy provozu s dotčenými orgány,v souladu s ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,tímto jako
<br> příslušný správní úřad podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,ve smyslu ust.§ 61
odst.2 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu
<br> spočívající v provedení a umístění dopravního značení,v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu,kterým je
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní
<br> inspektorát,a tímto orgánem schváleného návrhu dopravního značení ze dne 12.8.2022,pod č.j.KRPL-72758-
<br> 2/ČJ-2022-180506-03 (viz příloha) <.>
<br> na místních komunikacích: ul.U Nisy,Tatranská
<br> ve formě vodorovného (VDZ) i svislého (SDZ) dopravního značení (viz.příloha)
<br> 1.Odstranění stávající C4a,E13 „MIMO CYKLISTY“ a doplnění stávající P2 o dodatkovou tabulku E2b <.>
2.Odstranění stávajícího VDZ V7a „Přechod pro chodce“ a na jeho místě bude...
[870.04 kB]7_MUP_U_Nisy_Tatranska_ku.Liberec.pdf
Místní úprava provozu
<br> legenda
<br> + nově osazené stálé DZ
<br> stávající D2 00 bude zachováno
<br> "em
<br> X stávající DZ co bude odstraněno
<br>,J _;137' Í ' if,;,I *,<.>.<.> i-
<br> Folícíe ' eské republiky.jakožto dotčený orgán vydávajicí stanovisko ve smyslu ust.& 77 odst.2 písm.b) z.č.36112000 Sb.s předloženým návrhem souhrasi,neboť odpovida obecným požadavkům na bezpečnost a píynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 12.08.2022 pod č.j.KRPL-72755-2/ČJ-2022-180506-03 za podmínky dodržení zejména vyhl.č.294/2015 Sb.& Technických podmínek č.65."*"" Stanovisko nelze užít samostatně.Slouží jako podldad pro silniční správní úřad (odbor dopravy).Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá
<br> stanovisko plamosti <.>
<br> T223,/
<br> AKCE: mistni úprava provozu m
<br> Tem-mm čmasn Ing.ÉÉÍĚTŠÉÉS'EPSBI Wmaa— nouzová situace v DOPRAVĚ XXXXXXXXX XXXXXXX norem: ul.U Nisy & Tatranská.Liberec
<br> Datum: 20223511 2 mamma— Regionální stavební DATUM 28.7.2022 Ch XXX ba XX:XX:XX +XX XX PWM: Ing.XXXXX XXXXXXX vam: X
<br> MOBIL/EMM: XXX XXX XTalmXXkmund©nmaihcz im: XXXXXXX
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 5)
<br> 7)
<br> 8)
<br> Marek ZIKMUN'D Duhová 1181/2; 460 06; Liberec VI — Rochlice
<br> Legenda k výkresu „místní úprava provozu ul.U Nisy a Tatranská"
<br> Odstranit stávající C4a,E13 „MIMO CYKLISTY".Stávající P2 doplnit o dodatkovou tabulku E2b <.>
<br>.Stávající VDZ V7a „Přechod pro chodce“ bude odstraněno a na jeho místě bude zřízeno místo pro
<br> přecházení.Vzhledem ktomu,že stávající přechod pro chodce je vydlážděn,bude nutné jej předláždit <.>
<br>.VDZ V6b „Příčná čára souvislá s nápisem STOP" bude upraveno,tak aby odpovídalo nově vytvořené
<br> hraně obrubníku <.>
<br>.SDZ BZ4a „Zákaz odbočovánívpravo" a E13 „MIMO CYKLISTÚ" bude odstraněno.<.> Posouzení rozhledových poměrů viz samostatný výkres vypracoval lng.XXXXXXXX XXXXXX XX/XXXX <.>
<br> SDZ BZ a EXXb „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ v ulic...

Načteno

edesky.cz/d/5583515

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz