« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6134/22/ - ul. Dobroslavická - "Oprava povrchu sil. III/46614 ul. Dobroslavické, Ostrava-Plesná".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1141.pdf
i
Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
C.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> SMO/5 10455/22/OD/pro
<br> S- S MO/493 93 3 /22/OD/2
<br> Ing.Procházka
<br> +420 599 442 390
+420 599 442 034
tprochazka@ostrava.cz
<br> 2022-08-08
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne :
<br> sňata dne
<br> za správnost
<br> /f/fLĺ4
16 -O- 2022
<br> XXXXX XXXXX,Dis
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Rozdělovník
<br> Oprava povrchu sil.111/46614 ul.Dobroslavické,Ostrava - Plesná
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle
X77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 2,zákona Č.314/2002 Sb.a
§19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice
II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu X77,zákona Č <.>
361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-
161173-2/CJ-2022-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.6134/22
<br> ul.Dobroslavická
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Oprava povrchu sil.111/46614,Plesná,ul <.>
<br> Dobroslavická,B3 — Dočasné dopravní značení -fáze A.1 + dtto B4 — Dočasné dopravní
značení -fáze A.2 (výkr.č.PRO-11350-B3 a PRO-11350-B4,zprac.: PROJEKT 2010 s.r.o.<,>
08/2021,formáty 8A4 + 8A4 - za účelem zveřejnění zmenšeno na 2x formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu ...

Načteno

edesky.cz/d/5583397

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz