« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stavení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Klapý

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Klapý stanovení OOP B29+E13 - OBEC KLAPÝ.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 28646/2022
<br> Č.j.: ODSH 80845/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 15.srpna 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku místních komunikací a silnic II.a III.třídy v obvodu
<br> rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající
<br>
<br>
<br> v umístění svislé dopravní značky:
<br>
<br> „B29 – Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „E13 – text: MIMO NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA“ na silnici č.II/237
<br> v obci Klapý,na pozemku p.č.653/82 v témže katastru,naproti vchodu do objektu hřbitova,dle přílohy č.1 <.>
<br>
<br>
<br> Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu neurčitou,počínaje nabytím účinnosti
<br> tohoto opatření <.>
<br>
<br>
<br> Další podmínky:
1.Svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 65 (Zásady pro dopravní značení na PK ve
<br> znění pozdějších úprav) a bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném provedení podle ČSN EN 12899-
1 (Stálé svislé dopravní značení) a v soul...

Načteno

edesky.cz/d/5582772

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz