« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-ul. Zahradní Lipník n. B.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-ul. Zahradní Lipník n. B..pdf
B28
<br> LEGENDA
<br> VŠŽŠ.<.> překrýt 513-1
<br> /
<br> 33“ na “až?-QW.<.> '
<br> W 331
Stanovení doprav. značení-ul. Zahradní Lipník n. B..pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/16719/2022/3270
<br> Naše čj.: MU/17349/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 11.08.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.37/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 03.08.2022 návrh spol.STŘECHY 92,s.r.o <.>,IČO 607 43 280,se sídlem
Pekárenská 400,760 01 Zlín,na stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
III.a IV.tř.v ul.Zahradní v Lipníku nad Bečvou z důvodu umístění mobilního jeřábu a nákladního
auta na místní komunikaci před bytovým domem čp.1248-1249,z důvodu vykládky materiálu
na střechu bytového domu čp.1248-1249 <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 11.08.2022 pod čj.KRPM-109543-2/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5580984

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz