« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Aukční vyhláška předmětem aukce je pozemková parcela v k.ú. Sovadina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofotomapa
o— <.>
<br> __ „A.<.> -.- Wil ',<.> _.pozemková parc.č.7411.\ " / ' “
<br> 53.794 ; “u
Kupní_smlouva_vzor
1
<br>
<br>
<br>
3857/BKM/2022-BKMM
Čj.: UZSVM/BKM/3620/2022-BKMM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.PhDr.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
Územní pracoviště Brno <,>
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž,Riegrovo nám.3228/22,767 01 Kroměříž
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/2012 Sb....
Foto3
Foto2
Foto1
Aukční_vyhláška
! lil ill IIIi |il|| |I|í||| i| i| |||l||l|||||l|||i|l|||| || || Iill III | |||II| III
<br> 335 HB KlvlJÉUŽŽ-BKMM Čj.<.> UZSkt'l't-HBK lvlr'352 El.-'ĚÚEZ-BKM M
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem.není-Ii stanoveno v teto aukční výhláěce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách W <.>
<br> |.Termín konání elektronická aukce
<br> Toulo „Aukčni výhiáškou" se vyhlašuje konání elektronicke aukce prostřednictvím Elektronickěho aukčního sýstěmu Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.se sídlem Ftaěinovo nábřeží sedne.123 oo Praha 2.IČO: Bářěří 1 “i.dostupněho na webových stránkách www.na bid karnejetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 30.ti.2022 v 9:00 hodin.Konec aukce se stanovuje na den 31.E.2D22 v 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Kroměříž Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXX,tel.ETB XXX XGB,e—mail: Janalvlajdovatguzsvmcz
<br> Il.Podminký účastí v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované.- uživatele Elektronickěho aukčního sýstěmu [dále jen „EASÚ Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněněm na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možně taká registraci provest <,>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní cený [dále jen „kauce"] ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčniho řádu,a to ve výši 45 900; Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.co1s-45423521mt1o tak,abýr byla připsána na účet ladavatele aukce ve lhůtě do 29.B.2022.Jako variabilní symbol a specifický sýmbol každý uživatel uvede údaje které jsou zaslaný sýstěmem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.*v' případě kdýr se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktni oso...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz