« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - BD Náchodská - stavba plynovodní přípojky PKD-89234/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BD Náchodská - stavba plynovodní přípojky PKD-89234/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQKC:T92+!
MHMPXPJB9S81
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 20,Úřad městské části
Praha 20,OŽPD
Jívanská 647/10
193 00 Praha 9
IČ: 00240192
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
<br> Č.j.: 236004255
<br> MHMP-1450576/2022/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/6
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1312892/2022PKD 09.08.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 18.07.2022
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 231208-2/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 13.07.2022
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na silnici II.třídy Náchodská
na území správního obvodu Praha 20,k.ú.Horní Počernice,v termínu 13.08.2022 – 23.08.2022
z důvodu provádění plynovodní přípojky,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí
tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného do...

Načteno

edesky.cz/d/5578273

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz