« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o výběrovém řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
<br> konkurzní řízení na obsazení místa
<br> ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno,náměstí Svornosti 7 <,>
<br> příspěvková organizace
<br>
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
<br> o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>  odborná kvalifikace odpovídající zákonu č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>  4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo
v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření <,>
<br> nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a)
<br> zákona)
<br>  způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
 bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
 zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
 znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
<br> - organizační a řídící schopnosti
<br>
Náležitosti písemné přihlášky:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp <.>
<br> korespondenční adresa,kontaktní spojení (čís.tel <.>,příp.e-mail) a podpis <.>
<br>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete
<br> na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/):
<br> - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
- ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně
<br> funkčního zařazení <,>
<br> - strukturovaný životopis <,>
- originál,popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad
<br> o jeho vyžádání <,>
<br> - koncepci rozvoje škol...

Načteno

edesky.cz/d/5578145

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz