« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - právník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - právník
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br>
<br> Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti <,>
kterou má uchazeč o přijetí do pracovního poměru (dále jen „uchazeč“)
vykonávat
<br> ▪ vysokoškolské vzdělání právního směru v magisterském studijním právo a
právní věda <,>
<br> ▪ dobrá znalost práce na PC (zejména MS Word a ASPI) <,>
<br> ▪ pečlivost,dobrá psychická odolnost <.>
<br> Výhody,ke kterým může být ve výběrovém řízení přihlédnuto:
<br> ▪ přehled v legislativě,znalost právních předpisů souvisejících
s výkonem samostatné i přenesené působnosti města <,>
<br> ▪ praxe na pozici právníka nebo praxe ve veřejné správě <,>
<br> ▪ znalost zásad a organizace veřejné správy <.>
<br>
Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru: fyzická osoba,která je státním
občanem České republiky (či cizí státní příslušník,který má v České republice trvalý
pobyt),která dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná a
ovládá jednací jazyk <.>
<br> Uchazeč doručí písemnou přihlášku v obálce označené „Výběrové řízení –
právník“ na podatelnu městského úřadu nebo na adresu: Městský úřad Bystřice
pod Hostýnem,Masarykovo nám 137,768 61 Bystřice pod Hostýnem,případně do
datové schránky města se zaručeným elektronickým podpisem,a to nejpozději do
29.08.2022 (včetně) <.>
<br> Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů; k přihlášce se připojí doklady uvedené v § 6 odst.4 téhož zákona
(životopis,výpis z evidence Rejstříku trestů,ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání) <.>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno rovněž na oficiálních
stránkách města v síti Internet (www.bystriceph.cz).Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče <.>
<br>
V Bystřici pod Hostýnem 12.08.2022
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXX XXXXXXX
<br> tajemnice
Městsk...

Načteno

edesky.cz/d/5578054

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz