« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Oznámení zahájení územního řízení „Želechovice - kanalizační přípojky“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf
Legenda:
<br> Navrhované sítě: ] ; navrhovaná jednotná kanalizace
<br>.Š28 navrhovaná kanalizační šachta
<br> _ )* _ kanalizační výtlak
<br> — —- — — — — kanalizační přípojka - veřejná část
<br> _ _ _ _ - -— kanalizační přípojka - vnitřní rozvod
<br> [::] Výkon
<br> ___—_"— Hranice pDZemku vlastnická
<br> Hranice pozemku slučkovaná
<br> LEGENDA - stavby a obyvatelé
<br> _ Stavba s plánovaným gravitačním pňpojením na kanalizaci
<br> _ Stavba s plánovaným připojením na kanalizaci tlakovou přípojkou
<br> Kanalizační přípojka k této stavbě není součástí této PD
<br> 73/2 Číslo popisné nebo evidečnl ! počet trvale žijících obyvatel v objektu
<br> \“.<.> po' ač.<.> 12313 PVC GD 150 SNB
<br> „,— dl.5+21,9m Ázxrevizníá.r; i 4.0
<br> Oios„4»
<br> Ěiiišoižě Šití-g s
<br> zm o <,>
<br> “\ “0 Při 'ka č.p.11 níš" © Š3 -vc KG 0%)150 SN & ' © -d|.1,1+5,8m 0,1,L 1 x = iznl šachta DN ano 7090“ 164 A '
<br> <.>
<br> ( 'C'-+ ? O) (.Ég-L' 'U'-'.<.>
<br> ___—___; “\\Q Připolka C pci ' P“ KG DN Hifi BN F-
<br> - OLO'ř ix! m
<br>.*m
<br> ka s.p.32
<br> ' fPřípo'.- 'lN1505 & <.>
<br> 3.41-
<br> l.2.8+19_5m
<br> _dn _44- :.<.>.; íVl : _ _ l 3 \?ďvizn Oúi' ?:3 Txč'lzníšactita- gc ' "P 1 co <a ' 232 RAVl A INI KANALIZAC A “'"“ KT DNIlD 3.' * % 'Ě 'T __ 0! t'.160,CHÁ-943 m PE D 9.„ “Z": %? a gr.-' ?“ j (M“ +302? ' : __J _ <.>,u: ' | “35% NG'ÍČRX 1xčgpaplrachÍGDNB__0 dzšii „ox-,'; * * : C _QŠJ 2 9.1.;“- ŠŠŠ Ěačš gti 80 9.<.> -_> >< o.o.w
<br> \ \ \.____—-———-— AZ CONSULT,spol.s r.o <.>
<br> Čislo zakázkyzD/345 Výrobek uvolněn k použití
<br> VIII.2021
<br> /
<br> Dahnn.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.Revize č.2.z 6.2022 Odpor).proj.: © „„m- Azconsuu spol.s r.o <.>
<br> Kamalml: Ing.M.David [ „( Kim—ká 12,400 01 Ústí nad Labem
<br> <.>,v Tel.: 475 240 888 Kraj: Ústecký Místo: Zelechovice šeiďaš.: 475 “Egg I
<br> _ v v -ma : azcansut astma Loa GMW-"Obec Cížkovice,Jiráskova 143,Cížkovice ČSN EN ISO 9001 Akce: Zn.souboru:
<br> Stupeň: DUE/DSP Formát: 6xA4
<br> Zelechov1ce - kanahzacm pripOJky am.<.>.20/345...
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E
odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
Telefon SÚ 416 571 270 – 276,fax: 416 532 130,e-mail: stavebni.urad@meulovo.cz
<br> Telefon ÚP 416 571 277/278 Telefon Památková péče 416 571 279
<br> Č.J.:
E.Č.:
<br> 435-898/2022
MULO 28376/2022
<br> SPISOVÁ ZN.: MULOP007R7Z2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TEL:
E-MAIL.:
DATUM:
<br>
416 571 276
jiri.latys@meulovo.cz
12.8.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Čížkovice,IČO 00263486,Jiráskova 143,411 12 Čížkovice <,>
kterou zastupuje
AZ Consult,spol.s r.o <.>,IČO 44567430,Klíšská 1334/12,Ústí n.L.-centrum,400 01 Ústí n.Labem
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 16.5.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> „Želechovice - kanalizační přípojky“
<br> na pozemku parc.č.452/1,452/4,454/1,454/4 v katastrálním území Čížkovice,st.p.2/1,6,7/1,8,10 <,>
11/1,11/2,12,13,14/1,15,16,21/1,23,25/2,26,28/1,29,32,41,42,43/1,51,parc.č.5/2,11/2,13,20 <,>
21,24,26/2,26/5,28/3,29/3,30,150/3,150/4,150/10,150/11,151/1,151/5,151/10,151/11,151/13 <,>
152/1,152/5,152/6,152/7,152/8,163,170 v katastrálním území Želechovice.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o zřízení kanalizačních přípojek od stávajících objektů v obci Želechovice.Tyto přípojky budou
zaústěny do nově navržených kanalizačních řadů (ty nejsou předmětem tohoto územního řízení) <.>
<br>
<br> Použitý materiál na přípojky:
<br> Gravitační přípojky:
<br> PVC KG DN /OD 160; SN 8
<br> PVC KG DN /OD 210; SN 8
<br> Tlakové přípojky:
<br> PEHD 50/4,6; DN/OD 50; SDR 11; PE 100 RC dle předpisu PAS 1075 Typ 2 s rozměrově integrovanými
ochrannými vrstvami z PE100RC a s identifikační rozměrově integrovanou 10 %-ní vrstvou <.>
<br>
<br> Potrubí bude ukládáno do pískového lože se sedlem 90° s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do
úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5578051

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz