« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 8AF 6159

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0779 2 img 809141744 0001
Policie ‘ rep~ buk Krnjskě řec1itci~tví pot.ciu hi.ri.Prchy Odbor ‘j.<.> y d~pId~ ~ j4(,ťV ~.1~ Vongr‘.~‘.r‘ 2 ~.j.KR Dne: plk.M~‘r Jlř~ Dušek 03 -118 2022 v~($~~Ů.z ~4 ing.I-teI‘~na Voří — Policie Česk~ íCpu~I~k~ „~[?~j~ KrajskČ ř~dite!:M j~i~ck.‘i‘.n ‘~r~hv ~ bor ~ ‘,~ ;.<.> ~‘tr~.14000 ~ ‚~‚~ -.<.> KRP ~1,~~20P4 plk Mgr.Jiřf Duš~k cdoucí ~bcr~1 _____________ k~‘t.ing Hele a V ~ďšk -.(‚J O.— f~) (‚J Ĺ.I~ ‘~ ‚ / (D O (~) ‚‘,C b a-rc.~22v r-r iV‘\l-ř~17t1O ‘~.F — — So h ~77 O St a~25 d sně stanovi o ve s yslu 1 c) 2 b),‚.<.> c.61/2000 S ~ 6 c).zak.<.>.<.> Ž B6I1~~ Dne: 15-11- 2021 Soi~i Iásn~ st~noviŠ o ‘~e yslu ~77 Ö~J.~1 c) a k 1),z.Č.361 ~OC0 Sb.a 25® ~.~6r~).~a< á.13 ~.‘L 1P12.IP ‘ (.4!‘ ~ ‘Z.<.>.‘~ e.——
0779 1 OOP (99)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 18.07.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/041861/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/041861/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 09.08.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254120-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 03.08.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci ul.Ženíškova,naproti č.p.2121/2,Praha 4,(kolmo ke komunikaci) <,>
spočívající v odstranění přechodného dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se
symbolem zařízení,nebo prostoru ...

Načteno

edesky.cz/d/5578007

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz