« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 5A3 2730

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0780 2 img 810120216 0001
CD< clo Öeské republiky ‚~~‚ ] Krajské řeďtels~ r@Iicie hL m.Prah‘:‘ (~9~~‘ť~) Odbor.i~‘‘.~.‚ 140 Ju ~:~i 4~ ~‘.<.>.:‘~ 2 Č.~KRP~- 2S~‘ Mi1.‘W-20 QODŽ Dne: ~„ pik.Mjr.Jlľí Dušek03 -Oo- ZOLL vcd~ucf odboru Z r.kpt.lng.%~-Ielona Vořfškevá - Souhlasné stanovisk ve smyslu - 577 odst.1 c) a 2 b),z.Č 361/2000 Sb.a @25 odst ~ 6 c~.z~k t3/~ 997 Sb~ ~~z1 ~Ii 3368 a.4)./ / -J I ‘4 “Ii I ~‘ 1 — -~ I J ~.<.>.1 1196 lP.IZ5a~ ~cl~ 1\23367.<.> - ~ :._j_._.<.>.<.>.<.> — : : :
0780 1 OOP (100)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 18.07.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/046505/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/041860/3
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 10.08.2022
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254114-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 03.08.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci Hrudičkova,u č.p.2101/11,Praha 4,(šikmo parkovací stání),spočívající
v umístění dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem zařízení,nebo
prostoru pro osoby na vozíku s uvedením re...

Načteno

edesky.cz/d/5578006

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz