« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 4AJ 2480

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0781 2 img 810102332 0001
I.).Á.<.> ;~.t‘\l c ‘4.‚III~•~ ‚ 4.4 ‘ 4.! 4.‚ 4 ! •%.‘ 4 ‚ ic.~) I -~ LE LO — I~ I~LO )‘ Policie České iepuhiiky Krajské ředitels~“,í p-~oie hl m P-~,‘.<.>.‘ ~ 4 Odt‘o ‘.<.> : i~‘‘~.<.>.Č.j.KAPP~- 2.<.> ~-“ M1 i~ ‚ ~ J-20 Dne: 03 -08- 2022 plk.Mg?~ Jiřĺ Oušekv&kucí odboru r.kpt.Ing.Helena VoříškoZ (~4 t‘6IL6~ Souhlasné ~77 odst.1 c) a 2 b),z.č a ~25 odst.í~ 6 CL zak Č.13/~997 ~O L~/L6~ I -t J 6IL6~ ‘L.O W 0) cV 061L6€ 096/L6€ “plic ~.S‘ L 6 ~
0781 1 OOP 2022 08 12T120846 227
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 25.07.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/046456/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/043351/3
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 10.08.2022
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254113-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 03.08.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci Nechvílova,u č.p.1841/9,Praha 4,(šikmo parkovací stání),spočívající
v umístění dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem zařízení,nebo
prostoru pro osoby na vozíku s uvedením reg...

Načteno

edesky.cz/d/5578005

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz