« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 4AJ 2480

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0781 2 img 810102332 0001
I.).Á.<.> ;~.t‘\l c ‘4.‚III~•~ ‚ 4.4 ‘ 4.! 4.‚ 4 ! •%.‘ 4 ‚ ic.~) I -~ LE LO — I~ I~LO )‘ Policie České iepuhiiky Krajské ředitels~“,í p-~oie hl m P-~,‘.<.>.‘ ~ 4 Odt‘o ‘.<.> : i~‘‘~.<.>.Č.j.KAPP~- 2.<.> ~-“ M1 i~ ‚ ~ J-20 Dne: 03 -08- 2022 plk.Mg?~ Jiřĺ Oušekv&kucí odboru r.kpt.Ing.Helena VoříškoZ (~4 t‘6IL6~ Souhlasné ~77 odst.1 c) a 2 b),z.č a ~25 odst.í~ 6 CL zak Č.13/~997 ~O L~/L6~ I -t J 6IL6~ ‘L.O W 0) cV 061L6€ 096/L6€ “plic ~.S‘ L 6 ~
0781 1 OOP 2022 08 12T120846 227
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 25.07.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/046456/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/043351/3
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 10.08.2022
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254113-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 03.08.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci Nechvílova,u č.p.1841/9,Praha 4,(šikmo parkovací stání),spočívající
v umístění dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem zařízení,nebo
prostoru pro osoby na vozíku s uvedením reg...

Načteno

edesky.cz/d/5578005

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz