« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 9AF 2907

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0782 2 img 809150633 0001
<.>
<br> N —~
C,<,>
<br> Policie České republiky
• Krajské ?€~ditelsW tic9 hl m.P~.y
<br>.Odhw ‘~!u~ or:~.~
1«‘ ~ : ~ ‘,<,> ~ ‘~O‘.~ ~
<br>.j.KRPA- 2.~1jA4 ~~4/9~2O a ‘a aDŽ
Dne; - plk,Mg~ Jlř~ Dušek
<br> 03 -08- 2022 ~~ed‘,uc(.ddbOruz r.k~.In.j~leIenaVo~fškavŮ.<.>
Souhlasné stan.‘~s o ‘~
<br> ~77 odst.I C) a 2 b),z.<.> 3 2000 Sb <,>
a~25o ~6c~,Z:‘ ~
<br> Nr
:~.b
<br>.4
-.:0
<br> ‚:4::‘:
<br>.<.>
<br> 1‘
<br> O.<.>
~
Ln -
~C‘)
4:
<br> ‘ <,>
<br> ~f‘ —~
~
<br>.~v
<br> 6~íWL
<.> )
<br> ‚
)
<br> ‘ :
<br> ::
<br> V Š
<br> (L
-~ 2ĺ107
<br> L <.>
<br> ‚ <.>
0782 1 OOP 2022 08 12T121008 556
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 24.05.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/046357/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/041615/3
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 09.08.2022
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254115-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 03.08.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci Machkova,naproti č.p.2128/5,Praha 4,(kolmo parkovací stání),spočívající
v umístění dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem zařízení,nebo
prostoru pro osoby na vozíku s uvedením...

Načteno

edesky.cz/d/5578004

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz