« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Městská část Praha 11 - Žádost o povolení částečné/úplné uzavírky pozemní komunikace - oprava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0784 2 DIO KRPA 254104 1
2022-08-10T08:36:26+0200
XXXX XXXXXXXXXX XcbXfXXXXXeXXbXXXXXXXXXeaffXXXabXddeXXcf
0784 1 OOP 2022 08 12T121344 854
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 02.08.2022
Městská část Praha 11
Úřad městské části
Odbor kancelář tajemníka
Ocelíkova 672
14941 Praha 4
IČO 00231126
<br>
Č.j.: MCP11/22/045100/OD/Muz
Spis.zn.: S-MCP11/22/045100/1
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 09.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správního řádu),na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,a to na místní komunikaci III.třídy
ul.Stříbrského,Praha 4,a na veřejně přístupné účelové komunikaci,situované na pozemku parc <.>
č.583/40 a 984/2 v k.ú.Háje (parkoviště ÚMČ Praha 11),za účelem opravy parkoviště – výměna
zatravňovací dlažby,podané dne 02.08.2022 právnickou osobou městská část Praha 11,Úřad
městské části,Odbor kancelář tajemníka,Ocelíkova 672,149 41 Praha 4 (dále jen žadatel),a po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254104-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 02.0...

Načteno

edesky.cz/d/5578002

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz