« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání-ÚD*: Bytový dům Maroldova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-481299.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/481299/21/OST/KOP V Praze dne 12.8.2022
<br> Č.J.: P4/387173/22/OST/MAVE
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Veronika Malatová
<br> tel.: 261 192 228,fax: 261 192 531
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o podaném odvolání
<br>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") na základě žádosti,kterou dne 26.11.2021
<br> podala společnost
<br>
<br> PSN s.r.o <.>,IČO 17048869,se sídlem Seifertova č.p.823/9,130 00 Praha 3,kterou zastupuje
<br> KREDIT Development s.r.o <.>,IČO 26489911,se sídlem Nosticova č.p.470/8,118 00 Praha 1 <,>
<br>
<br> vydal dne 27.6.2022 rozhodnutí pod spis.zn.: P4/481299/21/OST/KOP,č.j.: P4/167028/22/OST/KOP <,>
<br> kterým:
<br>
<br> I <.>
vydal
<br>
<br> z m ě n u v e v ý r o k u I.r o zh o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y v e ze d n e 5.8.2 0 2 0
<br> p o d č.j.P 4 / 230689/20/OST/FATU,s p i s.z n.P4/000112/18/OST/FATU:
<br>
<br> Bytový dům Maroldova
<br> na pozemku parc.č.432/1,2980,2981 v katastrálním území Nusle <.>
<br>
<br> II <.>
<br> povolil kácení dřevin a uložil povinnost provedení náhradní výsadby na pozemcích parc.č.2979/1,k.ú <.>
<br> Nusle a parc.č.1025/2,1015/4,k.ú.Michle,Praha 4 ve vlastnictví Hl.m.Prahy,současně se žadateli
<br> stanovil povinnost zajistit následnou péči o vysazené dřeviny a to po dobu pěti let od realizace
<br> výsadby <.>
<br>
<br> III <.>
<br>
povolil stavbu:
<br> Bytový dům Maroldova
<br> na pozemku parc.č.432/1,2980,2981 v katastrálním území Nusle <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.P4/387173/22/OST/MAVE str.2
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí bylo pod...

Načteno

edesky.cz/d/5577977

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz