« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - rozhodnutí - nakládání s vodami a stavební povolení: Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-045804.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br> Odbor životního prostředí
/ oddělení vodního hospodářství
<br> Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim
<br> Č.j.: CR 063911/2022 OŽP/Pe -3704
Spis.Zn.: CR 045804/2022 Pe
Váš dopis ze dne:
Spis.a skart.znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet listů: 8
Počet příloh: 0
ČVE: I/503/2801,J/503/4708
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX,BBuS
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: alena.pecinova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 11.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství,jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako speciální stavební úřad podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1
písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> účastníkovi řízení podle § 27 odst.1 správního řádu,kterým je
<br> Obec Úhřetice,IČO 00271101,Úhřetice č.p.36,538 32 Úhřetice
<br> I.podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona
<br> vydává stavební povolení
<br> ke stavbám vodních děl označených jako:
<br> „Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice“
<br> (dále jen „stavba“) <.>
<br> Místo stavby:
<br> Název kraje Pardubický
Název obce Úhřetice
Identifikátor katastrálního území 773298
Název katastrálního území Úhřetice
Přímé určení polohy – kanalizace začátek (S-JTSK) 1068252,641301
Přímé určení polohy – kanalizace konec (S-JTSK) 1067886,642631
Přímé určení polohy – ČOV (S-JTSK) 1067641,641548
<br>
<br> Č.j.: CR 063911/2022 OŽP/Pe - 3704
<br> str.2/16
<br> Pozemky určené pro realizaci stavby a jejich druh:
<br> parc.č.194/4 (osta...

Načteno

edesky.cz/d/5577936

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz