« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Výběrové řízení - úředník, specialista na dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška do výběrového řízení úředník
Přihláška do výběrového řízení
(podle ustanovení § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků)
<br>
Pracovní místo:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:
<br>
Jméno,příjmení,titul
<br> Datum a místo narození
<br> Státní příslušnost
<br> Místo trvalého pobytu
<br> Kontaktní adresa (je-li odlišná
od místa trvalého pobytu)
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu
<br> Číslo dokladu o povolení
k pobytu
<br>
<br>
<br> Kontaktní telefon
<br> E-mail
<br>
Beru na vědomí,že mnou poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s
Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů; kategorie,účel
zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup na našich webových stránkách (www.trutnov.cz/cs/urad/gdpr/) nebo
v listinné podobě na inforecepci v budově MěÚ Trutnov.Dále beru na vědomí,že
informaci o způsobu zpracování osobních údajů lze získat způsobem umožňujícím
dálkový přístup (viz shora) <.>
<br> K přihlášce se připojují následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
<br> zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností <.>
<br> 2.Originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) <.>
<br> 3.Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br>
Datum:
<br>
<br> Podpis uchazeče:
Oznámení VŘ specialista na dotace
IČ 00278360
<br> DIČ CZ00278360
č.ú.124601/0100
<br> IDS 3acbs2c
Fax 499 803 103
Telefon 499 803 111
<br> Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov
<br>
<br>
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br>
<br>
<br> sp.zn.2022/5823/K/VEL
č.j.MUTN 77692/2022
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Město Trutnov – Městský úřad Trutnov vyhlašuje dne 05.08.2022 výběrové řízení v souladu
s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,v platném znění,na obsazení místa:
<br>
úředník – specialista na dotace – na oddělení územního plánování Odboru rozvoje města
<br> Městského úřadu Trutnov
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• fyzická osoba,která je státním občanem České republiky
• případně fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý
pobyt1
• je starší 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná 2
• ovládá jednací jazyk <.>
<br> Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu
<br> Další požadavky:
• dobrá znalost cizího jazyka (polština,angličtina,němčina) výhodou
• orientace v problematice dotací z EU výhodou
• komunikační,organizační a řídící schopnosti
• časová flexibilita,schopnost analytického a koncepčního myšlení
• velmi dobrá znalost práce s PC
• řidičský průkaz skupiny „B“,pro řízení referentského vozidla na služebních cestách
<br> Místem výkonu práce je území města Trutnova,platové zařazení do 10.platové třídy (nástupní
plat od 21.260 Kč do 31.240 Kč dle započitatelné praxe) dle splněných kvalifikačních
předpokladů a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,v platném znění <.>
<br> Náplň práce:
• zajišťuje vypracování a podání žádostí o dotace <,>
• podílí se na zpracování strategických materiálů pro EU <,>
• metodická pomoc při zadávání a zpracování projektů v rámci města Trutnova a jeho
<br> příspěvkových organizací <,>
<br>
1 § 65 a násl....

Načteno

edesky.cz/d/5577915

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz