« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Výběrové řízení - úředník na Odboru majetku města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška do výběrového řízení úředník
Přihláška do výběrového řízení
(podle ustanovení § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků)
<br>
Pracovní místo:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:
<br>
Jméno,příjmení,titul
<br> Datum a místo narození
<br> Státní příslušnost
<br> Místo trvalého pobytu
<br> Kontaktní adresa (je-li odlišná
od místa trvalého pobytu)
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu
<br> Číslo dokladu o povolení
k pobytu
<br>
<br>
<br> Kontaktní telefon
<br> E-mail
<br>
Beru na vědomí,že mnou poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s
Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů; kategorie,účel
zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup na našich webových stránkách (www.trutnov.cz/cs/urad/gdpr/) nebo
v listinné podobě na inforecepci v budově MěÚ Trutnov.Dále beru na vědomí,že
informaci o způsobu zpracování osobních údajů lze získat způsobem umožňujícím
dálkový přístup (viz shora) <.>
<br> K přihlášce se připojují následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
<br> zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností <.>
<br> 2.Originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) <.>
<br> 3.Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br>
Datum:
<br>
<br> Podpis uchazeče:
Oznámení VŘ Odbor majetku města
IČ 00278360
<br> DIČ CZ00278360
č.ú.124601/0100
<br> IDS 3acbs2c
Fax 499 803 103
Telefon 499 803 111
<br> Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov
<br>
<br>
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br>
<br>
<br>
sp.zn.: 2022/5824/K/VEL
<br> č.j.MUTN 77693/2022
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Město Trutnov vyhlašuje dne 05.08.2022 výběrové řízení v souladu s ustanovením § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
v platném znění,na obsazení místa:
<br>
úředník na Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• fyzická osoba,která je státním občanem České republiky
• případně fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý
<br> pobyt1
• je starší 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná 2
• ovládá jednací jazyk <.>
<br> Kvalifikační předpoklady:
• vzdělání střední odborné,výhodou SPŠ stavební nebo VOŠ obor stavební nebo dopravní <,>
<br> ne však podmínkou (vhodné i pro absolventy)
<br>
Další požadavky:
• praxe v oblasti dopravních staveb výhodou
• praxe v oblasti správy a údržby majetku výhodou
• schopnost řešit technické problémy
• komunikační a organizační schopnosti
• znalost práce na PC
• flexibilita,pečlivost,analytické myšlení a ochota dále se vzdělávat
• řidičský průkaz skupiny „B“ pro řízení referentského vozidla při služebních cestách
<br>
Náplň práce zahrnuje mj.:
• vedení evidence z mostů,pasportu propustků,komunikací a opěrných zdí
• kontrola provedených oprav x evidence oprav v T - Mapách,provádění zákresů dle PD do
<br> mapového portálu T-Mapy
• vytvoření metodiky pro evidenci pasportizace majetku města
<br>
1 § 65 a násl.zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,v platném znění
2 za bezúhonnou se dle zákona nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání so...

Načteno

edesky.cz/d/5577914

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz