« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - Oznámení o VŘ č.2022/69-veřejný opatrovník/opatrovnice do oddělení opatrovnického, odbor soc.věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc
Čestně prohlašuji,že jsem bezúhonný(á) a není proti mé osobě vedeno trestní řízení <.>
<br> Zavazuji se tímto,že v případě,že budu vybrán(a) z výběrového řízení a bude se mnou zahájeno jednání v rámci předsmluvních pracovněprávních vztahů,doložím před vznikem pracovního poměru výpis z evidence Rejstříku trestů <.>
V případě nedoložení výpisu z evidence Rejstříku trestů beru na vědomí,že se mnou nebude možné uzavřít pracovní poměr <.>
Jsem rovněž srozuměn(a) s tím,že v případě,že se výpisem z evidence Rejstříku trestů prokáže toto čestné prohlášení za nepravdivé,budu nést všechny právní důsledky z toho vyplývající <.>
<br> V Olomouci dne ………………… <.>
<br>
…………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis uchazeče
<br> Poznámka: Toto čestné prohlášení je určeno pouze těm uchazečům,kteří v době podání přihlášky do výběrového řízení mají výpis z evidence Rejstříku trestů starší 3 měsíců nebo nemají výpis žádný <.>
<br>
čestné prohlášení
Profesni_zivotopis.doc
Profesní životopis
<br> pro
<br> statutární město Olomouc
<br> Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V ………………………….dne ……………………
<br> ………………………………………
<br> podpis
<br>
<br>
<br> Příjmení,jméno,titul: …………………………………………… nar.: ……………………
<br>
<br>
<br> Rozveďte svoje pracovní aktivity (volnou formou):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Proč se zajímáte o práci u statutárního města Olomouce?
<br>
<br> O jakou pracovní činnost máte u nás zájem?
<br>
<br> Co považujete za své přednosti a silné stránky?
<br>
<br> Práce u nás je náročná na jednání s lidmi,včetně zvládnutí konfliktních situací.Máte zkušenosti z této oblasti? Zúčastnil jste se kurzů asertivity,komunikace apod.?
<br>
<br> U statutárního města Olomouce mají zaměstnanci povinnost dále se vzdělávat.Jste ochoten osvojit si nové dovednosti,znalosti a zdokonalovat se?
<br>
<br> Pro výkon některých činností je nutné vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.Jste ochoten ji vykonat?
<br>
<br> Statutární město Olomouc má úřední dny pondělí až čtvrtek (v pondělí a ve středu jsou úřední hodiny do 17:00 hod.a navíc jsou ve středu na přepážkových a obslužných pracovištích prodloužené úřední hodiny do 18:00 hod.).Bude Vám taková pracovní doba vyhovovat?
<br>
<br>
<br> 1
2
Osobni_dotaznik.doc
Příjmení,jméno,titul
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> datum narození ……………………………… <.>
<br>
<br> státní příslušnost …………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vzdělání (i započaté nebo nedokončené)
<br>
<br> �
název školy <,>
<br> obor,studijní program�
počet tříd�
od�
do�
ukončené
<br> ano - ne�
�
základní�
�
�
�
�
�
�
střední odborné�
�
�
�
�
�
�
úplné střední�
�
�
�
�
�
�
úplné střední odborné�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
vyšší odborné�
�
�
�
�
�
�
vysokoškolské�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
a další�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
<br>
O s o b n í d o t a z n í k
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Trvalý pobyt (dle obč.průkazu),PSČ
<br>
<br>
<br> telefon:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Další kontaktní adresa,PSČ
<br>
<br>
<br> telefon:
<br>
<br>
<br>
<br> Průběh dosavadního zaměstnání
<br>
<br> zaměstnavatel�
druh práce
<br> (funkce)�
od
<br> (celé datum)�
do
<br> (celé datum)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
Jazykové znalosti
<br>
<br> jazyk�
stupeň znalosti �
druh zkoušky�
�
jazyk�
stupeň znalosti �
druh zkoušky�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Další odborné znalosti a dovednosti
<br>
<br> (řidičský průkaz,kurzy,školení,stáže,státní zkoušky,zkouška zvláštní odborné způsobilosti,práce s počítačem atd.)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Prohlašuji,že jsem nic nezamlčel/a a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> d a t u m p o d p i s
Prihlaska_do_VR.doc
Statutární město Olomouc
<br> oddělení personální a právní
Horní náměstí č.p.583
779 11 OLOMOUC
<br>
<br> ( u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
V
<br> dne
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis uchazeče
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
<br> a) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (osobní dotazník) <,>
<br> b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <,>
<br> c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br> d) negativní lustrační osvědčení – pouze u tajemníka a jmenovaných vedoucích úředníků <,>
<br> e) čestné prohlášení o splnění požadavků na druh a délku praxe – pouze u tajemníka <.>
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.… /…
<br>
<br> na místo/funkci:�
�
�
příjmení,jméno,titul:�
�
datum narození:�
�
�
trvalý pobyt:�
�
�
adresa pro doručování:�
�
�
místo narození:�
�
státní příslušnost:�
�
�
číslo občanského průkazu:(�
�
telefon:�
�
�
VR_c._2022-69_verejny_opatrovnik_oddeleni_opatrovnickeho_odbor_socialnich_veci.pdf
V Olomouci dne 12.srpna 2022
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst.3 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje výběrové řízení č.2022/69
<br> na funkci: veřejný opatrovník/opatrovnice do oddělení opatrovnického
druh práce: výkon veřejného opatrovnictví statutárního města Olomouce zařazený v odboru
<br> sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 9.(dle nařízení vlády ČR č.341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> 1.Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby,která je cizím státním občanem,trvalý pobyt v České
<br> republice <,>
- dosažení věku 18 let <,>
- způsobilost k právním úkonům <,>
- bezúhonnost <,>
- odborná způsobilost <,>
- znalost jednacího jazyka <.>
<br> 2.Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání,obor - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
<br> zkouškou <,>
- vzdělání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č.108/2006 Sb <.>
o sociálních službách výhodou <,>
<br> praxe - praxe v oboru výhodou <,>
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou <,>
<br> znalosti a dovednosti - znalost aktuálních předpisů ze sociálně-právní oblasti <,>
- dovednost a zkušenost práce s klientem (znalost vedení spisové
<br> dokumentace výhodou) <,>
- schopnost samostatné práce a týmové spolupráce <,>
- dobré komunikační schopnosti <,>
- dobrá znalost práce na PC (MS Word,Excel) <,>
- řidičský průkaz skupiny B výhodou <,>
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům <.>
<br> 3.Nabízíme: - zajímavou a smysluplnou práci <,>
- zaškolení,podporu při dalším vzdělávání <.>
<br>
<br> 1
<br>
<br> 4.Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 29.srpna 2022 na adresu:
Magistrát města Olomouce,oddělení personální a právní,Horní náměstí č.p.583,Ol...

Načteno

edesky.cz/d/5577733

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz