« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 - oprava vozovky MK Tesco v Táboře, k. ú. Tábor. č. 678/2022 vyvěšeno dne: 12.08.2022 Datum sejmutí: 28.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
O XXXX VXXX MK TESCO Tábor - B __ SITUA E DIO - SCHÉMA 3/5
<br> Schéma pracovního místa technika na komunikaci
<br> a H | IiNWHJ <.>
<br> MŠ
<br> Min.3 5m
<br> “< | unu u :_u
<br> Pracovní místo se bude posouvat dle postupu prací zhotovitele
<br> Schéma pracovního místa technika na komunikaci
<br> ?
<br> \Šv'.x*; 0
<br> ff J" _,z_L(7 _ (_ Dopravne mzenyrské opatreni ' _ & dupmvnt Značení “'"“ ““““"ĚIÍJANW “WWW“
<br>._,ff 'PJ'Ž""/Č(Č".-.Chýnovska 852 ulrlrnk©|nnevct „\; \,\n._ _k- '.am I1Ptu|v£1nud Luzmu „10730954 m \.L: -.<.> ; _.__.l._ l.<.>.- <.>
<br> Hg.<.> "" _ - =.<.> _ _ _ Akce: Opravy vozovek Tábor
<br> Pracovnímísto se bude.'._ __ __ posouvatdle pracízhotovitele íta-ul Ě [ __ „' _ ' '“" \.' ' Příloha:
<br> maulwo gusumale sNAvudoa AEAVLSM aovzmvauo onsyz „.<.> <.>,-
<br> HOEVL 00831 )IW AMAOZOA VAVHdO
<br> 31mm- - mím-m $$$
<br> V599;
<br> mawa '
<br> umu-.mn“ mn.—" nam-|
<br> wwummmlmlwwumm -—,_-_-_t
<br> mmm vww mmm mlullvl ]ulmmnu mv
<br> mu mmm- nur—VN nm“ mm
<br> uma mnm manu _ m“ Avnrwvnvu -———
<br> NUNHDB'I
<br> 7t7fí7jď -g_)(,7; r/Jďy- ďf/ Ž'ŽJŽ'ŽQ 275? &
<br> wgwwmhu—pm—p wg-.„.<.>.<.>.<.> =.: : -.-.1 v— A: mnm-cm MaM-nm Man-m mnm-wunp—r— ui Wwúnumďuw_w—=quq w-MM www—mw m.<.> -umu— “mm-"mw“ _mlmm
<br> 22%,aup 92
<br> zav/zr? WW "PU.-.- I.":I'J! :: tuamdoa wwwacmm—
<br> Msggpodsou o „391,5 B Aftmdop Joqpo “315%“ m — —
<br> QSENN
<br>,aúšhcn HBsGHapNIzONA",NAISQb _
<br> 5660/11
<br> Murmur-: |
<br> TESCO
<br> wu A "mm um Ava wmn— mm www" m nm: uman- ; Www-mu Neumann-www udi nwmuu m-.ammnmmm wmmmwm'dmmwnmm mxlmnm mmmwmumm
<br> mmm.llll'w mmmvw “mmm“ Rim."4
<br> 56mm
<br> %
<br> | (\'5'39'5
<br> 12/0995
<br>.<.> \\.<.> \_.<.>.-.'.\.<.>.n <.>
<br> ! VdVLE '"
<br> allow:
<br> OOSHL
<br> *na _ 5650"
<br> < & |.<.> Ill
<br> maru-.h |
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie JčK,dopravního inspektorátu Tábor
č.j.KRPC-160-1400/ČJ-2022-020806 ze dne 10.8.2022
<br>
STANOVUJE
<br>
žadateli:
PORR a.s <.>,Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10 Strašnice,IČO 43005560
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici I/3 – Oprava vozovky MK Tesco v Táboře,k.ú.Tábor <,>
<br> v termínu od 20.10.2022 – 25.10.2022
<br>
z důvodu opravy vozovky MK Tesco v Táboře
<br> za těchto podmínek:
1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předložených návrhů dopravně inženýrského
<br> opatření,která jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
2/ Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
3/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak <,>
<br> aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a to v souladu
s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a
v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek <.>
<br> 4/ Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcíc...

Načteno

edesky.cz/d/5577525

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz