« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o vrácení dokumentace k přepracování – „Rekreační park Kovářov“. č. 677/2022 vyvěšeno dne: 12.08.2022 Datum sejmutí: 28.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
k přepracování
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) <,>
<br> jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon),v souladu s § 8 odst.5 zákona vrací oznamovatelům (společnostem GOLF RESORT
<br> LIPNO s.r.o <.>,č.p.71,382 78 Lipno nad Vltavou a LIPNO INVEST G s.r.o <.>,č.p.71,382 78 Lipno
nad Vltavou) dokumentaci vlivů záměru „Rekreační park Kovářov“ na životní prostředí k přepracování <.>
<br>
Záměrem investorů je vybudovat rekreačně-obytný areál,který bude poskytovat rozvoj rekreace a bydlení
<br> v Kovářově,včetně nové infrastruktury,sportovišť a ploch zeleně.Zájmové území se nachází jižně pod obcí
<br> Kovářov na levém břehu Lipna,na pozemcích p.č.2336,2314 a 2477 k.ú.Frymburk.Areál bude tvořen
dvěma samostatnými resorty,které budou na sebe navazovat.Budou tvořeny jednotlivými objekty
<br> k trvalému nebo druhému bydlení,rekreačními objekty pro lokální sezónní turistiku,objekty pro rodinnou
rekreaci v přírodě,které budou samostatně funkční a určené pro prodej jednotlivými klientům.Navržené
<br> řešení se týká celé lokality včetně komunikací,zásobování energiemi,vodních ploch,sportovišť a veřejné
<br> zeleně,včetně společné ČOV pro 900 EO <.>
<br>
Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci a na základě doporučení zpracovatele posudku (doručeno
dne 11.8.2022) Vám krajs...

Načteno

edesky.cz/d/5577524

Meta

Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz