« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11550- Výstavní -  "Zákaz odbočení vlevo do ul. Sevčenkovy z ul. Výstavní v Ostravě — Vítkovicích".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1131.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> S M O/518605/22/OD/pro
<br> S-SMO/334634/22/OD/3
<br> Ing.Procházka
<br> +420 599 442 390
+420 599 442 034
tprochazka@ostrava.cz
<br> 2022-08-11
<br> V / V
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> 12 -c~- 2022
<br> Mgr.XXXXX XXXXX za správnost <.>
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Rozdělovník
<br> Zákaz odbočení vlevo do ul.Sevčenkovy z ul.Výstavní v Ostravě — Vítkovicích
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 2,zákona č.314/2002
Sb.a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
stanoví pro silnice II.-Ill.tř.a pro místní komunikace I.-Il.tř.ve svém územním obvodu ve
smyslu §77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,po vyjádření DI MŘ Policie
ČR Ostrava č.j.KRPT-3994-149/CJ-2022-070706 místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.11550
<br> Ul.Výstavní
Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Návrh dopravního značení na ul <.>
Sevčenkova,k.ú.Vítkovice,Situace dopravního značení -varianta 2 (výkr.Č.10-2 <,>
zprac.: MS PROJEKCE,01/2022,formát 2A4 -za účelem zveřejnění zmenšeno na
formát A4)
<br> 2.Před realizací dopravního značení dojde k dohodě o jeho budoucím vlastnictví dle §9 <,>
odst.1,zákona č.13/97 Sb.v platném znění a k převzetí dotčeného úseku od vlastníka
(správce) komunikace.Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného úseku komunikace
zpět včetně realizovaného dopravního značení vlastníkovi (správci) komunikace v souladu
s §12,odst.1 d,téhož zákona,a to ve lhůtě do 7-mi kalendářn...

Načteno

edesky.cz/d/5577448

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz