« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11551 - ul. 28. října -  "Cyklointegrace v ul. 28. října v Ostravě - úsek podél Kulturního domu".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1129.pdf
Magistrát města Ostravy
<br> odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.:
Sp.zn.:
<br> S MO/518334/22/OD/pro
<br> S- S MO/299072/22/OD/4
<br> Vyřizuje: Ing.Procházka
<br> Telefon: +420 599 442 390
<br> Fax: +420 599 442 034
<br> E-mail: tprochazka@ostrava.cz
<br> Datum: 2022-08-11
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> [ a rát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č <.>
17 -08- 2022
<br> Mgr.XXXXX XXX
<br> řejněna na inter
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
ék
<br> za správnost
<br> sou běžně zve
netu
<br> Rozdělovník
<br> r
<br> Cyklointegrace v ul.28.října v Ostravě -úsek podél Kulturního domu
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona Č.314/2002
Sb.a §19,vyhlášky Č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví
pro silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu a na základě
předání žádosti od ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz z důvodu vhodnosti i pro MK IV.třídy Č.8d
ve smyslu §77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,po vyjádření DI MR Policie
ČR Ostrava č.j.KRPT-3994-187/CJ-2022-070706 místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.11551
<br> UI.28.října
Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Integrace cyklistické dopravy do dopr <.>
prostoru ul.28.října a Opavská v Ostravě,Fr.Mosty — Dům kultury,Úsek 5 (výkr.příl <.>
Č.H.2,zprac.: Ostravské komunikace,a.s <.>,květen 2022,formát 5A4 —za účelem
zveřejnění zmenšeno na formát A4) <.>
<br> 2.Před realizací dopravního značení dojde k dohodě o jeho budoucím vlastnictví dle §9 <,>
odst.1,zákona Č.13/97 Sb.v platném znění a k převzetí dotčeného úseku od vlastníka
(správce) komunikace.Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného ...

Načteno

edesky.cz/d/5577446

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz