« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - stanovení přechDIO Strančice - Sklenka - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AZ ELEKTROSTAV - SEDOZ - opatření obecné povahy - Sklenka.pdf
Č.ev.: 246018/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 12.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 246018/2022
Č.j.: 225098/2022-MURI/OSAD AZ ELEKTROSTAV a.s <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 4 Bobnická 2020
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Nymburk
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 12.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 11.8.2022 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na místních komunikacích v k.ú.Předboř u Prahy v části Sklenka z důvodu provádění stavebních prací –
kabelové vedení dle přílohy
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou SEDOZ DZ s.r.o.<,>
sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 - Libeň,IČ 242 18 537 z 08/2022 schváleného Policií ČR DI XXXXX
venkov - JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací vydané
příslušným silničním správním úřadem
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 246018/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: ...
DZ - Sklenka.pdf
Zhotovitel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A4
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kontroloval:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu: 1
<br> AZ Elektrostav a.s <.>
<br> Sklenka,č.parc.81/7
<br> Návrh DIO
<br> B
1
<br> E
13
<br> M
IM
O
<br> VO
ZI
DL
A
<br> ST
AV
BY
<br> Z2
<br> B2
4b
<br> M
IM
O
<br> VO
ZI
DL
A
<br> ST
AV
BY
<br> E1
3
<br> B24a
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBYE13
<br> no
č <.>
<br> b
lik
<br> <.>
<br> B1
Z2
<br> razítko DOSS
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
<br> zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> 00
32
<br> 3
<br> Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu
oznámí plánovanou uzavírku komunikace
majitelům všech dotčených nemovitostí!
<br>
<br> Otevřené výkopy budou zajištěny proti
pádu chodců a za snížené viditelnosti
budou osvětleny!
<br> Bude zajištěn bezpečný přístup
do nemovitostí dotčených stavbou!
<br>
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5577436

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz