« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Stavební povolení na stavbu I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře. č. 675/2022 vyvěšeno dne: 11.08.2022 Datum sejmutí: 27.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako speciální
stavební úřad ve věcech silnic I.třídy příslušný dle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,v platném znění,a dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“),ve stavebním řízení vedeném též v působnosti
zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací,v platném znění,přezkoumal podle § 109 a násl.stavebního zákona žádost o vydání
stavebního povolení,kterou podalo dne 31.05.2022
<br>
Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546,140 00 Praha,kterého zastupuje
AFRY CZ s.r.o <.>,IČO 45306605,Magistrů 1275,140 00 Praha (dále jen „stavebník“)
<br> a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a dle § 18c prováděcí vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> I.Vydává
<br>
stavební povolení
<br>
na stavbu:
„I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“
SO 101 – OK A PRŮTAH I/20
SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIAZCE
SO 190.1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – SPRÁVA ŘSD
<br> (dále též „stavba“),na pozemcích parc.č.2065,2108,2150,1582/3,1582/2,1234/16 v katastrálním území
Lnáře,dočasným záborem budou dotčeny pozemky parc.č.2151/1,1234/19,1660/1,1582/5,2107
v katastrálním území Lnáře <.>
<br> <.>
Popis stavby:
Předmětem stavby je přestavba stávající průsečné křižovatky silnic č.I/20,č.II/174 a č.II/177 v obci Lnáře
(okres Strakonice) na křižovatku okružní.Toto stavební řízení se týká výhradně násled...

Načteno

edesky.cz/d/5576512

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz