« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: bytového domu č.p. 1111, ul. Milevská 28, Praha 4 - Krč,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-199260.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/199260/22/OST/PEVA V Praze dne 9.8.2022
<br> Č.J.: P4/383638/22/OST/PEVA
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXX
<br> tel.XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Společenství pro dům - Milevská 1111/28,IČO 24699861,se sídlem Milevská č.p.1111/28,140 00
<br> Praha 4-Krč,které zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nádražní č.p.491,289 24
<br> Milovice nad Labem 3 (dále jen "stavebník") dne 4.5.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na
<br> změnu stavby:
<br>
<br> bytového domu č.p.1111,ul.Milevská 28,Praha 4 - Krč <,>
<br> na pozemku parc.č.1052/24 k.ú.Krč,spočívající ve stavebních úpravách v zateplení
<br> obvodového pláště bytového domu včetně výměny zábradlí na lodžiích
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - zateplení obvodového pláště bytového domu včetně výměny zábradlí na lodžiích <.>
<br>
<br>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle ust.§ 112 odst.1 stavebního zákona zahájení
<br> stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení,kteří jsou mu známi.Jelikož jsou mu dobře
<br> známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
<br> stanovení podmínek k jejímu provádění podle ust.§ 112 odst.2 stavebního zákona upouští od ohledání na
<br> místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
<br> námitky,popřípadě důkazy do
<br> 15 dnů od doručení toho...

Načteno

edesky.cz/d/5575532

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz