« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39 v Českém Krumlově. č. 673/2022 vyvěšeno dne: 11.08.2022 Datum sejmutí: 27.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
DIO — Rekonstrukce STL - Český Krumlov,ul.Za Plevnem
<br> Přehled etap
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Dopravní značení chvá no Č.j.:.<.>.<.>.Ěf.'f'„i.<.> f.<.> 'f._.„ 34.2.4110 Ze dne [ať/Zaa- „
<br> Etapa 5 — situace širších vztahů
<br> Etapa 5 — detail
<br> \
<br> Etapa
<br> Ěg13-f" 52 7" -.„WÍÉ J F" mši—Í Č" q.“ A“.ccQ řr___——$7\m J_„CD_„|7mC) XyrjA *'dšcngL204FH xnoímw ;gmogš L - \ šswsšm F'E!Ě_D F_r? C)3*U]3>CD 1 Š—IXC—ď—O —í *3rn <; C: O 71 ——U? ; ; "UE 2 L— GX PasřzoRea s.Š_n_š '._.< Hemele 198 :; o Q 370 01 Homolečn ( 43— m
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX Datum: Září XXXX
<br> DIO — Rekonstrukce STI.- Český Krumlov,ul.Za Plevnem
<br> Etapa 1 POZ“ :
<br> Dopravni značení Iz Ba/b & B 28 + příslušné dodatkové tabulky bude osazeno 7 dní před započetím prací.<.> Pracovní misto bude ohraničeno zábradlím <.>
<br> Zbývající šířka komunikace bude minimálně 3m <.>
<br> očeswf KRA-l KÝ ÚŘAD- JIH Dopravni zařízení z 4 bude umístěna v XXX.rozestupech XXm.KRAJS
<br> spodářShfí silničního hO
<br> Pracovni misto bude dlouhé maximálně ZDm.' Odbor dopravy a hVállenD Uh Doba trvání cca 5 dni.1,Dopravni Značenl 50.1 LL,?.<.> ?/F 202 <,>
<br> Legenda :
<br> “ II!ÍÉÁIIŽ€2$%.<.>.<.> ' "
<br> Ze dne.<.> $"“ navržené přechodné SDZ
<br> Y" stávající spz
<br> vedeni plynovodu,z 4
<br> 30 &&
<br> ir
<br> % a."5
<br> '$? _ C <.>
<br> F" :- _ '
<br> % f: "
<br> „<.„wg- <,>
<br> :( - EL =! _5'
<br> 2 5 „u C.? _„ A
<br> agnes?
<br> '— —*1 ?— É
<br> 9 515-3: Ě % % u: 2291 I28ai4l IZBblS)
<br>.<.> _,„
<br> ;.“'(- fň < C ___ <,>
<br> O ?: *“ POZOR ZONA
<br> $ 3 “'C— E
<br> € ; 0 x mámě-Ž- :,„% "< sum sum && Homole l! __ &=“ ULICE Rea- zu: gu "m?—“$— l'T'I PLATÍOD MIMO ZAPLBINEM 3.5.9120 v I.:—::ovel- Mid-al Šustek ______ VOZIDEL SMĚRSILNICEI/S? PLATÍOD W Dgum: září 2026 STAVBY NEPRÚJĚDNÁ.<.>.<.>.<.>.<.>._
<br> _
<br> DIO - Rekonstrukce STL - Český Krumlov,ul.Za Plevnem Etapa 2
<br> Pozn:
<br> Dopravni značení B 28 + příslušné dodatkové tabulk...
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
<br> a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),po
<br> předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jč kraje,DI XXXXX Krumlov
č.j.KRPC-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.7.2022
<br>
STANOVUJE
<br>
žadateli:
žadateli: REVIS – Praha spol.s r.o <.>,Výpadová 317/19,Praha 5,IČO 411 90 114
<br> přechodnou úpravu silnice I/39,v Českém Krumlově,ulice Budějovická,okr.Český Krumlov
dle doloženého návrhu DIO,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br>
<br>
Důvod: provádění stavebních prací STL plynovod Český Krumlov,ul.Za Plevnem
<br> v termínu max.od 22.8.2022 do 31.10.2022
<br>
dopravní značení na silnici I/39:
<br>
Etapa 1: 19.9.2022 – 30.9.2022
<br> Etapa 2,4 a 5: dle rozhodnutím silničního správního úřadu MěÚ Český Krumlov čj.: MUCK
72756/2022/ODSH/Au ze dne 08.08.2022
<br> 1.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
2.Umístění značek na silnici I/39 je stanoveno dle doloženého návrhu DIO.Návrh DIO je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení
3.Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací.Pracovníci zhotovitele musí být
<br> řádně proškoleni,poučeni a označeni dle platné vyhlášky <.>
4.Svislé dopravní značky musí být prove...

Načteno

edesky.cz/d/5574929

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz