« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hrabová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hrabová
ČÍSLO JEDN.: MUZB/40524/2022
<br> SPIS.ZN.: ORUP/1788/2020/Dol
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.Vladimíra Manďáková
<br> TELEFON: 583 468 237
<br> E-MAIL: vladimira.mandakova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 11.8.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> HRABOVÁ
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
pořizuje Změnu č.1 Územního plánu Hrabová <.>
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování oznamuje v souladu s ustanovením §
52 stavebního zákona a v souladu se správním řádem veřejné projednání návrhu Změny č.1
Územního plánu Hrabová <.>
<br> Veřejné projednání Změny č.1 Územního plánu Hrabová se bude konat dne
<br> 19.09.2022 v 17 hodin
<br> na Obecním úřadu Hrabová,Hrabová 113
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Hrabová bude vystaven k nahlédnutí na Městském úřadu
Zábřeh,Odboru rozvoje a územního plánování a na Obecním úřadu XXXXXXX do XX.XX.XXXX.K
veřejnému nahlédnutí doporučujeme využít úředních dnů,tj.každé pondělí a středu od 8:00 do
11:30 a od 12:30 do 17:00 po předchozí domluvě i mimo úřední dny.V elektronické podobě je
dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh
(http://www.zabreh.cz) v sekci Rozvoj města / Územní plánování / Projednávané návrhy a změny
ÚP <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů od konání veřejného projednání,tj.do 26.09.2022 může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst.2 námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění <,>
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou <.>
<br> Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k částem řešení <,>
které byly od společného jednání změněny <.>
<br> K později uplatněným stanoviskům,námitkám a připomínkám se ...

Načteno

edesky.cz/d/5574895

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz