« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6133/22 - ul. Janovská - "Oprava AZ Polanka střed, ul. Janovská, Ostrava".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1124.pdf
magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
C.j.:
Sp.zn.:
<br> písemnost ev.č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
za správnost
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> SMO/506375/22/OD/pro
<br> S-SMO/41717 7/22/OD/2
<br> Vyřizuje: Ing.Procházka
Telefon; +420 599 442 390
Fax: +420 599 442 034
E-mail: tprochazka@ostrava.cz
<br> Datum : 2022-08-08
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oprava AZ Polanka střed,ul.Janovská,Ostrava
<br> Rozdělovník
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle §77 <,>
odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/:002 Sb <.>
a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j,KRPT-
3994-205/CJ-2022-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.6133/22
<br> ul.Janovská
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Rekonstrulkce AZ Polanka střed,ul.Jan vská <,>
<br> Návrh DDZ (výkr.Č.1,zprac.Ostravské komunikace,a.s <.>,červen 2022,formát 8,A4 —za
účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.z učení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62,odst <.>
6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásad...

Načteno

edesky.cz/d/5574850

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz