« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 199235-2022 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - přístavba zimní zahrady a verandy, Klokočná 93

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

199235-2022-Rozhodnuti-dodatecne-povoleni-stavby-pristavba-zimni-zahrady-a-verandy-Klokocna-cp-93.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
odbor - Stavební úřad
<br> Melantrichova 2000,25101 Říčany,tel.323 618 211
<br>
SPIS.ZN.: 165163/2022/Ne
Č.J.: 199235/2022-MURI/OSÚ/1079
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> petra.nekovarova@ricany.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 12.7.2022
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Městského úřadu Říčany,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost
<br> o dodatečné povolení stavby,kterou dne 1.6.2022 podal
<br> XXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Klokočná 93,251 64 Klokočná
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 129 odst.2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> přístavba zimní zahrady a verandy
<br> Klokočná č.p.93
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.247,248,parc.č.56/4 v katastrálním území Klokočná,kterým
<br> stavbu dodatečně povoluje <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Přístavby rodinného domu -
<br> - zádveří – o půdorysných rozměrech 1,83 x 3,01 m,zastavěná plocha 6,2 m2 <,>
<br> - zimní zahrada – o půdorysných rozměrech 2,53 x 4,02 m,zastavěná plocha 9,8 m2,výška 2,6 m <,>
pultová střecha <.>
<br>
<br> II.Povoluje podle § 129 odst.3 a § 122 odst.3 stavebního zákona
<br> u ž í v á n í s t a v b y <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> XXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Klokočná 93,251 64 Klokočná
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br>
Č.j.199235/2022-MURI/OSÚ/1079 str.2
<br>
Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil,že stavebník provedl stavbu bez rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/5574840

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz