« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP -Pálavské nám.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP -Pálavské nám.
<.> jsi <.>
<br>,<.>.<.> ? <.>,„nn-|_“ 1.<.> :.cwrc-a nei-sí rim.=—* fímrifn'
<br> Magistrát města Brna “ | _ „Fišíšdóúíui' Odbor dopravy.<.>.-lnrme;.<.>.<.>.„.<.> Í Ut.<.>.<.> ÚB.„,ÚZ_ _
<br> ' tíkiádao ti- !
<br> Č.J-i MMB/0390670/2022/HED VYŘMUJE: lng.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 54OOIODIMMBí0299823I2022/5 TEL-fE-MAIL: 542 174 131lhedlovajaroslava©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> VYVěŠeno dne: Cf,?.?.Ú ZL
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí : úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství.Kounicova 24.611 32 Brno,vedené pod č.j.: KRPB-159027-2/ČJ-2022-0602Dl,v kontextu čj.: KRPB-í45686—1íČJ-2021- 0602D| ze dne 26.7.2022.v souladu s ustanovením & 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně částí šesté zákona číslo 500/2004 Sb.<.> správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci —- místní komunikaci Ill.tř.<.> ul.Pálavské nám.box 8,Brno,podle výkresové dokumentace.která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení ie platné pouze jako součást rozhodnuti příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace=
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Osobou odpovědnou za odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení je SIGNEX,spol...

Načteno

edesky.cz/d/5573419

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz