« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy-StDZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPJ6Y75V.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPJ6Y75V*
MHMPXPJ6Y75V
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy
odbor dopravy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1340232/2022/O4/Kf Počet listů/p íloh: 2/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1117471/2022PKD 26.7.2022
<br>
NÁVRH OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,v platném zn ní (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecn závazné
vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,v platném zn ní <,>
podle ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,v platném zn ní (dále jen „správní
ád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,v platném
zn ní,po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy <,>
odboru služby dopravní policie,č.j.KRPA 214911-2/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 19.7.2022
oznamuje
<br> návrh opat ení obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> týkající se úpravy dopravního značení ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy
na pozemních komunikacích ve správních obvodech m stských částí Praha 4,5,6,7,8,9,10 <,>
11,12,13,14,15,16,17,18 spočívající ve zjednodušení textu dodatkové tabulky vztahující se
k jízd vozidel taxi ve vyhrazených jízdních pruzích z „POUZE TAXI SE ZÁKAZNÍKEM
SPL UJÍCÍ POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.3/2012 SB.HL.M.PRAHY“ na „TAXI
SE ST EŠNÍ SVÍTILNOU A ZÁ...

Načteno

edesky.cz/d/5573307

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz