« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci-Ve Lhotce,P4,Kamýk,Lhotka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_Ve_Lhotce_-_Metrostav_prodl.pdf
Legenda:
<br> V © ale <.>
<br> 33: Šla; EJ:
<br>,<.>.<.> ——
<br> L___|
<br> OMUL'UMI
<br> Stávající dopravní značení Provizoml dopravní značení
<br> E13: datum záboru
<br> Chodnik uzavřen,přejděte na druhou stranu
<br> Chodník uzavřen.použijte vozovku
<br> Oplocení
<br> Stavba Parkujicí vozidlo
<br> Sloup veřejného osvětlení
<br> Provizorní V7 z fólie
<br> PROVOZ VOZIDEL STAVBY
<br> 9DJ/A
<br> POZOR
<br> VJEZD A Man VOZIDEL ZE STAVBY
<br> fx.Mao i „ \ 6" » ' Říúa % vou—1? 31%—.?
<br> “ŽBL
<br> ' STÁyAgicí V12c * ČASTECNE ZAČERNIT
<br> jjjiimjwž \?
<br> 587/8
<br> O L'IŽEH \\Ý/Y \/$
<br> 3“ dl
<br> až:; “©"
<br> 1002/1L
<br> 0 <.>
<br> „ Í.zon/12 1.15 2
<br> mm [ mvssrnn.suveu PRUVÁDÍ | „ Metrostav a.s <.>,Divize 6 Ing.XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX
<br> M XXX n H u ňát Pondcnslvi v oblasti doprxvy Prwjlkly DID m “7 vs.Inlmťlmxl
<br> chic; ČASL.Praha 4 - Praha 12 | Kamyk
<br> Tcl : 735 “7 755 Non Stop: 602 226 027 www.ldnz-znaceni.:z
<br> 1.16879
<br> 327/2
<br> % 3271 44% ml 13anu/s “6 Šý-
<br> 291/3
<br> ADOZ Praha - dopravníznačení s.r.o.mmm-um (!.IM II
<br> e-mall: adnzgadorprahuz
<br> W BYTOVÝ DÚM NA LHOTCE
<br> ETAEA;
<br> am; ZÁBOR STAVBY A PROVOZ VOZIDEL STAVBY V ULICI
<br> VE LH OTCE __.<.>
<br> mami—gw <.>
<br> ' SITUACE DIO
<br> ""W- 10 08 2021
<br> mama 1.8
084_Ve_Lhotce_-_Metrostav_prodl.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR DOPRAVY
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 12,Úřad městské části,sídlo: Generála Šišky 2375/6,143 00 Praha 4
Tel.244 028 111,e-mail: podatelna@praha12.cz,url: www.praha12.cz,IDDS: ktcbbxd
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151
<br> +NQ23Y11RF5:Z+
<br> Vaše značka:
Č.j.:
Sp.Zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Praha dne:
<br> -
P12 32592/2022 ODO/Br
P12 32592/2022 ODO
Ing.Branyš
244 028 515
branys.ondrej@praha12.cz
4.8.2022
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 12,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,ve znění p.p <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy a podle ust.§ 171
- § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti doručené
dne 3.8.2022
<br>
vydává
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy –
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ve Lhotce v Praze 4 – Kamýku a Lhotce <,>
spočívající v umístění přechodného dopravního značení,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,v termínu 1.9.2022 – 31.8.2023,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství
policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21 Praha 4,pod č.j.: KRPA-107232-
1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 11.5.2021,aktualizované dne 18.8.2021,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/5573305

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz