« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Havlíčkova Borová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Havlíčkova Borová
Strana 1 (celkem 4)
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 10.08.2022
<br> Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Naše č.j.: OD/1070/22/LK příspěvková organizace
Vyřizuje: Ing.Koubek IČ: 00090450
Tel.: 566 688 301 Kosovská 1122/16
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 58601 Jihlava
<br> Datum: 10.08.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 08.08.2022 od
organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČ: 00090450 <,>
Kosovská 1122/16,58601 Jihlava,oddělení TSÚ Havlíčkův Brod (dále také jen „žadatel“) a
po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina <,>
Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-94840-2/ČJ-2022-161406-DING ze dne
10.08.2022 po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o
silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje:
<br> organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČ: 00090450 <,>
<br> Kosovská 1122/16,58601 Jihlava
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích v územní
působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
<br>
v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je
k nahlédnutí u MěÚ Žďár nad Sázavou - odboru dopravy <.>
<br> na silnicích a místních komunikacích v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice III/35013
v úseku Havlíčkova Borová – hranice okresu Žďár n.S.a s navrženou objízdnou trasou
přes Malou Losenici a Modlíkov
<br> z důvodu opravy propu...

Načteno

edesky.cz/d/5573288

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz