« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokumentace_DZ.pdf
10mD5
II/605
<br> Pražský okruh (D0)
<br> Pražský okruh (D0)
<br> I/101
<br> II/115 I/4 II/102
<br> II/603
<br> D1
<br> D11
<br> II/611
<br> I/12
<br> D10
<br> II/610
<br> 6 t
<br> 6 t
<br> 3,5 t
<br> D6
<br> D7
<br> II/240
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 3,5 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> 12 t
<br> mimo D.O <.>
<br> mimo D.O <.>
<br> 12 t mimo D.O <.>
<br> 2.1 MÚK Ruzyně
TRANZIT
<br> 2.2 MÚK Řepy
TRANZIT
<br> 2.3 MÚK Třebonice
TRANZIT
<br> 2.4 MÚK Jinočany
TRANZIT
<br> 2.5 MÚK Kbelská
TRANZIT
<br> 2.6 Malovanka
bez výjimek
<br> 2.7 Podbělohorská
bez výjimek
<br> 2.8 Motol
bez výjimek
<br> 2.9 Strakonická
bez výjimek
<br> 2.10 Cínovecká
TRANZIT
<br> 2.11 MÚK Chlumecká
TRANZIT
<br> N A
<br> 12 t
<br> TRANZIT
<br> bez výjimek
<br> Číslo přílohy:
<br> Měřítko:
<br> 1
<br> Zpracovatel: Ing.Vojtěch Veselý
Vedoucí oddělení organizace dopravy:
Ředitel úseku dopravního inženýrství:
<br> Datum:
ROZŠÍŘENÍ ZÁKAZU VJEZDU NA -
<br> PŘEHLEDNÁ SITUACE
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> -
XX/XXXX
<br> STechnická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7
http://www.tsk-praha.cz
<br>
<br> 7 CHOMUTOVSLANÝLetištěTermínál 3Nákupní zóna
DEJVICE
<br> umístit na stojiny portálu
<br> 10
<br> umístit na nový sloupek
<br> B4
TRANZIT
<br> 12 t
<br> E14B4
TRANZIT
<br> 12 t
<br> E14
<br> E7b
<br> B412 t
TRANZIT E14
<br> E7
b
<br> B4
12
<br> t
<br> TR
AN
<br> ZI
T
E1
4
<br> E7
b
<br> B4
12
<br> t
<br> TR
AN
<br> ZI
T
<br> E1
4
<br> C2b
TRANZIT
<br> E14
12 t
<br> C2c
<br> E9
<br> TRANZIT
<br> E14
12 t
<br> E9
<br> C2b
<br> TRANZIT
E14
<br> 12 t
<br> E9
<br> C2cTRANZIT
E14
<br> 12 t
<br> E9
<br> LEGENDA:
<br> B412 t
<br> Číslo přílohy:
<br> Měřítko:
<br> 2.1a
<br> Zpracovatel: Ing.Vojtěch Veselý
Vedoucí oddělení organizace dopravy:
Ředitel úseku dopravního inženýrství:
<br> Datum:
ROZŠÍŘENÍ ZÁKAZU VJEZDU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ NAD 12t -
<br> LOKALITA MÚK RUZYNĚ
<br> Ing.XXXXXX XXXXX...
MHMPXPJ6Y5D5.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPJ6Y5D5*
MHMPXPJ6Y5D5
<br>
<br>
<br>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1340180/2022/O4/Kf Počet listů/p íloh: 2/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 987087/2022PKD 26.7.2022
<br>
NÁVRH OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,v platném zn ní (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecn závazné
vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,v platném zn ní <,>
podle ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,v platném zn ní (dále jen „správní
ád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,v platném
zn ní,po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy <,>
odboru služby dopravní policie,č.j.KRPA 13618-9/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 14.7.2022
oznamuje
<br> návrh opat ení obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umíst ní a úpravách dopravního značení na komunikacích Evropská,Drnovská <,>
Podb lohorská,Na Radosti,Karlovarská,Strahovský tunel,Plzeňská,Rozvadovská spojka <,>
Poncarova,Strakonická,Cínovecká,Kbelská,Novopacká aj.za účelem omezení vjezdu
nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 12 t (zákaz vjezdu tranzitujících vozidel,úplný
zákaz vjezdu) na vybraná území hl.m.Prahy,zejména m stsk...

Načteno

edesky.cz/d/5572716

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz