« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 092 - K - Jungmannova, 20.12.22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

092_-_D_-_Jungmannova_201222.pdf
" MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA ] * URAD MESTSKE CASTI PID PRAHA'I
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> Divadlo Bez zábradlí s.r.o.Spojovací 293
<br> 281 66 Jevany
<br> 25102699
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 348991/2022/OPVP/092/SD Barbora Soldátová/345 10.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské částh odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný Správní úřad dle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 22.06.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.rn.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jungmannova v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> &) Osazení dcpravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy * odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA-1758-1/ČJ-2022—0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreílexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Úřad městské ...

Načteno

edesky.cz/d/5572713

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz