« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 222626-2022 Oznámení zahájení řízení a pozvání k veřej.jednání - vrt.studna - p.č. 201/10 kú Kaliště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

222626-2022-Oznameni-o-zahajeni-rizeni-a-pozvani-k-verejnemu-ustnimu-jednani-vrtana-studna-pozemek-p-c-201-10-k-u-Kaliste.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 25.5.2022
<br>
<br> Č.j.222626/2022-MURI/OVÚ/1788 str.2
<br>
Počet měsíců v roce,kdy se odebírá 12
<br>
<br> Uložená měření
<br> Způsob měření množství odebírané vody (Č 40) vodoměr s metrologickou zkouškou
<br> Četnost sledování množství odebírané vody 4 x ročně
<br> Interval sledování množství odebírané vody 3 kalendářní měsíce
<br> Způsob dokladování sledování množství odebírané
<br> vody
<br> zápisem do deníku
<br> Četnost předkládání výsledků měření množství
<br> odebírané vody
<br> v odůvodněných případech na vyžádání
<br> vodoprávního úřadu
<br> Doplňkové údaje
<br> K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo
<br> vodního zdroje NE
<br>
Údaje o předmětu rozhodnutí:
<br> Název vodního díla studna vrtaná,vrtný průměr 170 mm,výstroj
<br> PVC 125 mm
<br> Počet povolovaných studní (dle Č 03) 1
<br> Studna sběrná / jímací jímací
<br> Hloubka studny 50 m
<br>
<br>
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad
<br> příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) stavebního zákona,a jako místně
<br> příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a),b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (správní řád),oznamuje podle § 47 odst.1 správního řádu zahájení řízení o
<br> nakládání s vodami a v souladu s § 115 odst.1 vodního zákona,podle § 94m odst.1 stavebního zákona
<br> zahájení společného územního a stavebního řízení a současně nařizuje vzhledem ke skutečnosti,že
<br> záměr je umisťován v území,ve kterém nebyl vydán územní plán k projednání žádosti
<br> veřejné ústní jed...

Načteno

edesky.cz/d/5572473

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz