« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Volby do ZHMP - Rozhodnutí o registraci - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ZIO-89102/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do ZHMP - Rozhodnutí o registraci - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ZIO-89102/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1411522/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1310122/2022 05.08.2022
<br>
Rozhodnutí
<br> Magistrát hlavního města Prahy jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst <.>
3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),přezkoumal podle ustanovení § 23 odst <.>
1 zákona o volbách kandidátní listinu politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
podanou pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <,>
a rozhodl takto:
<br>
podle ustanovení § 23 odst.3 písmene a) zákona o volbách
registruje
<br> kandidátní listinu politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
<br>
Odůvodnění
<br> Politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ podalo dne 18.7.2022 kandidátní listinu pro
volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 23.a 24.září 2022.Kandidátní
listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahuje veškeré náležitosti dané
zákonem o volbách.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany,které podaly kandidátní listinu pro
volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy,domáhat do dvou dnů od jeho doručení ochrany
u Městského soudu v Praze (§ 59 odst.2 zákona o volbách).Podle ustanovení § 23 odst.4
zákona o volbách se toto rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení
na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy <.>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí oddělení matrik,st.občanství <,>
<br> voleb a územní orientace
podepsáno elektronicky
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.8.2022
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGIS...

Načteno

edesky.cz/d/5571833


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz