« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - ul. Nad Kelerkou - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C45822080816150.pdf
Stávající dopravní značení
<br> Provizorní dopravní značení
<br> E13: datum výkopu
<br> Provizorní dopravní zrcadlo
<br> 27/51.„ _ Výkop _ Í.Zábor '.[:::] Zábrana 22
<br> Sloup veřejného osvětlení
<br> Di? " * " “F“ _.<.> __ " _ | Přechodová lávka pro pěší 272/4EL_ERKO Ug.__ "41/111 — — LL.__ ';=-| ' -Ř\ | -' -- _—- - -_-.- _ _ _ _| -- _- ___ ____ _ -—--- - - -._ - — _ __ _." _ _ |_ " 237/110 | 11/42 “_ __ _ _ _ \___ 67Í48 ' _ - — “(C) _._ _ _.-,<.> _.<.> - „_ _ 318/46 '.| 16/51 86516 ' 113 ' '." m = - ' „_.“u mís-l _ _ “1817 _.3 f._ _ _ " _ - 16/1?\.<.> |“ |._ ' _“ 13/12 ' " % _ ' BOB/$._1-9 “Í N 0,<.> h._ _ 90 50 A “- g,-_ _ D ETELK ":"-':.- % ou 901 1 ' -.<.>
<br> _ 829/821 ' - 79/10 20/9 % 4,' ““." 901 58 =.- -.<.>.-4J€i._„._.____\__ _ __ Q'b_.__ _.21/7262“ _ _ příloha k písemnosti WII/% - _ 0€,Ww/f/M'm/A/Za/vo/M “140-—3F"858 ' - - sazba - N'".<.>.<.>.<.> 2.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.s TAVBA 43? - ___,_ _.Í AD JET „622— __ _ ___._.___7._ F GÉQÉŠŘĚRĚEIWUWf " O ".* 25,5 * AÉKĚ'ŘEĚWELSTŠÁgsl—lCl-E _ 3079 HLAVNÍH M STAP ».l< lClE 9 \.\ ggšaílížgšaazmalm 59.zam „mo PRAHA 4.KONGRESOVÁ2.__ __ __ TW3mu stanovisku 01.x _ 701025? __ _ _ KRPA-oafziwýzoz/CJ-LOQQOOODŽ % ——- ' 90Ě63_________9% Početlistůzí _,„„ 93-160 _ _ __ _______,9 / -.'
<br> plk.Mgr.Jiří \ _ z r.kpt.lng.Mai-gl—lovorl-u.?
<br> - 3 418- 2022
<br> VÝKOP PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE UMOŽNĚN POMOCÍ LÁVEK PRO PĚŠÍ <.>
<br> “ZNAČKY 328 BUDOU OSAZEN 7 DNÍ PEUEM S'VYZNAČENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZU_
<br> wgggcgvgg— 0 DN ELHNVESTOR.STAVBU PROVÁDH: „ ' ' vran VNlHo ZNAČENÍ:
<br> M i la n H u ňát Poradenství v oblasti dopravy
<br> VlLLA REVA s.r.o <.>
<br> ADUZ Praha - dopravní značenís.r.o.ňrmádníhu Sham 15.PRAHA ln
<br> P ' k mo ' ' _ - „LW |ng.Rene Makes 777162 537 „„„sÍÉLIZŠŽŠŠŠŠŠŽ 2% ĚÁEL www.adoz-znacenixz Praha 9 Prosek e-mail: adonadozprahaxz SIAVBA;
<br> NAD KELERKOU
<br> KCE- VÝKOP PRO vooovonní ŘAD a PŘÍPOJKU v uucn
<br> NAD KELERKOU
<br> mm A3 VYKRES č.:
<br> —LM* SITUACE DlO
<br> unum:...
SVANSTAV_-_OOP_-_vystavba_vodovodu_-_ul._Nad_Kelerkou.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
Odbor dopravy
Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br> Č.j.: MCP09/119946/2022/OD/Pet V Praze dne 08.08.2022
Spis: S MCP09/110808/2022
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: petrovam@prahaX.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 40,odst.5,písm.b) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „Zákon“),a dle § 124,odst.6 <.>
zákona č.361/2000 Sb <.>,a dle ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „Správní řád“) po předchozím souhlasném vyjádření Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-254007-2/ČJ-
2022-0000DŽ-S 3 ze dne 03.08.2022
<br> v y d á v á
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci:
Nad Kelerkou – výstavba vodovodu - realizace vodovodní přípojky a řadu pro napojení domu
ve výstavbě,spočívající v umístění přechodného dopravního značení:
A15 + A6b + P8 + B28 + E13 + C4b + Z4a + P7 + dopravní zrcadlo v termínu:
od 17.08.2022 do 31.08.2022 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> - Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu
na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat
veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými
podmínkami <.>
<br> - Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti a musí být osazeno
na odpovídajících nosičích.Jeho umístěním nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
Osazení p...

Načteno

edesky.cz/d/5571405

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz