« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov - vedoucí úřadu - Výběrové řízení na referenta přestupkové agendy oddělení přestupků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prihlaska_do_VR.pdf
Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1
<br> 794 01 Krnov
<br>
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br>
Na pracovní pozici:
<br>
<br>
<br> 2.Titul,jméno,příjmení:
<br>
<br>
<br> 3.Datum narození:
<br> Místo narození:
<br>
<br> 4.Adresa trvalého pobytu,PSČ:
<br>
<br>
<br> 5.Státní příslušnost :
<br>
<br>
<br> 6.Číslo občanského průkazu/* :
<br>
<br>
<br> 7.Telefon:
<br>
<br> e-mail:
<br>
<br>
<br> * U cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – Městu Krnov,se sídlem Hlavní
<br> náměstí 96/1,794 01 Krnov,IČ 00296139,odboru kanceláře tajemníka v rozsahu poskytnutí kontaktu (e-
<br> mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro vymezený účel zpracování pro výběrové řízení <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
<br> a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
<br> pohybu těchto údajů <.>
<br> Účelem zpracování poskytnutých kontaktních údajů je rychlá,efektivní komunikace v rámci předmětného
<br> výběrového řízení.Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům <.>
<br> Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu realizace výběrového řízení a následně
<br> budou uloženy po dobu 5 let <.>
<br> Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom,že jej mohu kdykoliv odvolat a to doručením
<br> písemného oznámení na adresu správce – Města Krnova.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
<br> zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním <.>
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> podpis uchazeče
<br>
<br>
<br>
<br> K přihlášce nutno doložit:
<br>
a) strukturov...
PPM_dopravní_přestupky_výzvy.pdf
1
<br>
<br> MĚSTO KRNOV
účinnost od:
<br>
POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA
<br>
Odbor: správní
<br> Oddělení: přestupků
<br> Druh práce (funkce): referent přestupkové agendy
<br> Zaměstnanec:
<br> Všeobecná ustanovení:
Všeobecné povinnosti,práva a odpovědnosti zaměstnance vyplývají z příslušných
ustanovení zákoníku práce,zákona o úřednících územních samosprávných celků a
vnitřních předpisů zaměstnavatele.Tento popis pracovního místa zachycuje požadavky
úřadu kladené na zaměstnance pouze rámcově.Výkon činností zde vyjmenovaných <,>
popř.dalších potřebných činnosti v rozsahu pracovní smlouvy nebo dohody,je průběžně
upřesňován v rámci pracovního vztahu vedoucího a zaměstnance.U každého
zaměstnance se předpokládá potřebná iniciativa při plnění zadaných úkolů i při celkovém
rozvoji organizace,která přesahuje rámec tohoto popisu pracovního místa <.>
Popis pracovního místa má ze strany zaměstnavatele charakter sdělení zaměstnanci o
tom,které činnosti má vykonávat v návaznosti na druh práce sjednaný v pracovní
smlouvě nebo dohodě.Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje skutečnost,že byl s
popisem pracovního místa seznámen.Účinnost popisu pracovního místa pro
zaměstnance počíná dnem,kdy s ním byl seznámen a končí dnem,kdy byl seznámen s
novým popisem pracovního místa,popř.kdy bylo toto pracovní místo zrušeno nebo kdy
zaměstnanec přestal toto pracovní místo zastávat <.>
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných
službách a správě:
<br> • 2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu - 10.platová třída
<br> Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br> • 2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy - 10.platová třída:
<br> - Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování
<br>
Hmotná odpovědnost:
● ne
<br>
<br> Kvalifikační požadavky:
● vysokoškolské vzdělání v bakalářském popř.magisterském studijním programu nebo
<br> vyšší odborná škola zakončená abs...
71552-2022_Výběrové_řízení_na_referenta_PŘESTUPKOVÉ_AGENDY_R.pdf
1 / 2
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1,794 01 Krnov
<br> vedoucí úřadu
<br> v y h l a š u j e
<br>
<br>
v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa referent přestupkové agendy oddělení přestupků správního
<br> odboru MěÚ Krnov.Místem výkonu práce je Krnov.Pracovní poměr bude sjednán na dobu
<br> neurčitou <.>
<br>
<br> I.ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla:
<br> • věku 18 let <,>
<br> • je způsobilá k právním úkonům <,>
<br> • je bezúhonná (§ 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb.) <,>
<br> • ovládá jednací jazyk <.>
<br>
II.KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
<br> • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborná škola
zakončená absolutoriem nejlépe v oboru veřejná správa,právo nebo bezpečnostně
<br> právní obor <,>
<br> • výhodou pracovní zkušenost ve veřejné správě <,>
<br> • výhodou absolvovaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení
ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních
<br> řízeních souvisejících <,>
<br> • znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy přestupků viz popis
pracovního místa <.>
<br>
<br> Osobnostní a profesní předpoklady:
<br> • umění jednat s lidmi,komunikativní schopnosti <,>
<br> • organizační schopnosti a schopnost samostatného rozhodování <,>
<br> • spolehlivost,ochota a trpělivost <,>
<br> • ochota k sebevzdělávání <.>
<br>
Nabízíme:
<br> • odborné vzdělávání u akreditovaných společností,podporu osobního rozvoje <,>
<br> • pružnou pracovní dobu,příspěvek na stravné,dovolenou <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5571256

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz