« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájení správního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájení správního řízení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
MěU Krnov
<br> Naše čj.: KRNOOVZP-71272/2022 frnk Úřední deska
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-73242022-frnk
<br> 246.4 A/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Mgr.Zdeňka Frnková
<br> Telefon: 554 697 611
<br> E-mail: zfrnkova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 09.08.2022
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Informace o zahájení správního řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst.2 a 3 zákona
<br> č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,jako orgán ochrany přírody <,>
<br> věcně a místně příslušný podle ustanovení § 76 odst.1 písmeno a) a § 77 odst.4 zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> a § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“),informuje v souladu s § 70 odst.2 a 3 zákona,zveřejněním na
<br> úřední desce Městského úřadu Krnov,způsobem umožňujícím dálkový přístup <,>
<br> občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky,jejichž hlavním posláním podle
<br> stanov je ochrana přírody a krajiny,o zahájeném správním řízení o vydání závazného
<br> stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významných krajinných prvků
<br> (dále jen „VKP“),a to vodního toku řeky Opavy (IDVT: 10100014),na p.č.2853/1
<br> v k.ú.Opavské Předměstí a její přilehlé nivy na p.č.1530/1,2853/7,2853/6 a 2823/2
<br> v k.ú.Opavské Předměstí,a dále do vodního toku s názvem Náhon na MVE Papírový
<br> mlýn (IDVT 10218470) na pozemku p.č.1529 v k.ú.Opavské Předměstí,ve smyslu
<br> § 4 odst.2 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“),pro ohlášení udržov...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz