« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - VV o vydání Změny č.2 Územního plánu Louňovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z2_UP_Lounovice_U´PLNE´ ZNEˇNI´_graficka´ cˇa´st.pdf
Louňovičky
<br> 253
<br> 04 <.>
<br> 07 <.>
<br> 09a <.>
<br> 02 <.>
<br> 03b <.>
<br> 05 <.>
<br> 12 <.>
<br> 01a <.>
<br> 03a <.>
<br> 11 <.>
<br> 08 <.>
<br> 09b <.>
<br> 10 <.>
<br> 06 <.>
<br> 01b <.>
<br> 01c <.>
<br> ČERNÉ
VODĚRADY
<br> ŠTÍHLICE
<br> MUKAŘOV
U ŘÍČAN
<br> Pod
Poštolkou
<br> U nové
aleje
<br> U pěti
stromů
<br> RP 1
<br> RP 2 DP 1
<br> RP 4
<br> Na Hořičkách
<br> Jevanský potok
<br> Kopaniny
<br> Kamenka
<br> Pod vsí
<br> V Zájezdí
<br> U XXXXX XXXXX
<br> Máslovák
<br> Louňovičky
<br> Pařez
<br> Louňovický
<br> V Ječništích
<br> Za střelnicí
<br> ŽERNOVKA
<br> VYŽLOVKA
<br> VYŽLOVKA
<br> STRUHAŘOV U MNICHOVIC
<br> SVOJETICE
<br> SRBÍN
<br> Lokalita Kutnohorská I <.>
<br> U hřiště
<br> Lokalita Y
<br> vstupní
náměstí
západ
<br> vstupní
náměstí
východ
<br> Na hrázi I <.>
<br> Na hrázi II <.>
<br> hájenka
<br> lesní hřiště
<br> Požár
<br> Za návsí
<br> Lokalita Kutnohorská II <.>
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 31.1.2022
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ / HRANICE OBCE
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ REGULAČNÍM PLÁNEM - Z PODNĚTU
RP 1
<br> 01a.VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,VČETNĚ OZNAČENÍ
<br> Z PODNĚTU:
RP1 - LOKALITA „Y“
<br> NA ŽÁDOST:
RP2 - LOKALITA „VSTUPNÍ NÁMĚSTÍ ZÁPAD“
RP4 - LOKALITA „V JEČNIŠTÍCH“
<br> DOHODA O PARCELACI:
DP1 - ČÁST LOKALITY „U HŘIŠTĚ“
<br> RP 2
ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ REGULAČNÍM PLÁNEM - NA ŽÁDOST
<br> VÝROKOVÁ ČÁST:
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST:
<br> HRANICE PARCEL
<br> ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ ZPRACOVÁNÍM
ÚZEMNÍ STUDIE NEBO REGULAČNÍHO PLÁNU
NEBO DOHODOU O PARCELACI
<br> DP 1
ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ DOHODOU O PARCELACI
<br> UMÍSTĚNÉ NEBO POVOLENÉ STAVBY BUDOV
<br> SCHÉMA ROZDĚLENÍ OBCE NA 3 ČÁSTI:
LOUŇOVICE - MEZI-KRAJINA - LOUŇOVIČKY
A HLAVNÍ DOPRAVNÍ TEPNA - SILNICE I/2 KUTNOHORSKÁ
<br> VÝROKOVÁ ČÁST
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVIC
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OOP
<br> Správní orgán,který územní
plán vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Louňovice
<br> Otisk úředního razít...
U´P_Lounˇovice_u´plne´ zneˇni´ po Z2_202208.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVIC
Úplné znění po vydání Změny č.2
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> OBJEDNATEL | Obec Louňovice
<br> POŘIZOVATEL | Městský úřad Říčany,Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br> ZPRACOVATEL | Loca Plan s.r.o <.>
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
<br> DATUM | srpen XXXX
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVIC
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OOP
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL:
<br> Zastupitelstvo obce Louňovice
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY:
<br> 2
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU:
<br> JMÉNO,PŘÍJMENÍ,FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského
úřadu v Říčanech
<br> ………………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Objednatel:
<br> Adresa:
<br> Obec Louňovice
<br> Horní náves 6,251 62 Louňovice
<br> 002 404 35IČ:
<br> Zastoupená: Ing.XXXXX XXXXX,starosta obce
<br> Pořizovatel: Městský úřad Říčany
<br> Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br> Komenského nám.1619/2,251 01 ŘíčanyAdresa:
<br> Zpracovatel: Loca Plan s.r.o <.>
<br> Adresa:
<br> IČ:
<br> Jeremenkova 763/88,14200 Praha 4 - Podolí
<br> 055 941 89
<br> T: (+420) 777 05 33 80
<br> duchan@locaplan.cz
<br> www.locaplan.cz
<br> E:
<br> W:
<br> Hlavní architekt
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Projekční tým
<br> Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> Zodpovědný projektant
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXX
<br>
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
02_Z2_UP_Louňovice_grafická část.pdf
ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVIC
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OOP
<br> Správní orgán,který územní
plán vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Louňovice
<br> Otisk úředního razítka:
<br> Datum nabytí účinnosti
územního plánu:
<br> Jméno,příjmení,funkce a podpis
oprávněné osoby pořizovatele:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
vedoucí Odboru územního
plánování a regionálního rozvoje
Městský úřad v Říčanech
<br> N
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> N.1
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> ZPRACOVATEL
<br> Jeremenkova 763/88
140 00 PRAHA 4 - Podolí
<br> IČO: 055 941 89
<br> Loca Plan s.r.o <.>
<br> POŘIZOVATEL
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,ČKA XXXX
<br> Městský úřad v Říčanech
Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje
Komenského nám.1619/2
251 01 Říčany
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVIC
ETAPA : NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
VÝŘEZ VÝKRESU SE ZOBRAZENÍM ZMĚN
<br> OBJEDNATEL
<br> Horní náves 6
251 62 Louňovice
<br> IČO: 002 404 35
<br> Obec Louňovice
<br> PROJEKČNÍ TÝM
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> HLAVNÍ ARCHITEKT
<br> ZMĚNA Č.X
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
LOUŇOVIC
VÝROKOVÁ ČÁST
<br> 1:5 0 0 0
<br> DATUM : BŘEZEN 2022
<br> 100500 200 300m
<br> POZN.:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JE
TEXTOVÁ ČÁST A DALŠÍ PŘÍLOHY <.>
LEGENDA PLATÍ POUZE PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ <.>
INFORMACE UVEDENÉ MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PRO
ILUSTRACI SOUVISLOSTÍ.RP 2
<br> Lo
uň
<br> ov
ick
ý p
<br> ot
ok
<br> Lázný potok
<br> Jevanský potok
<br> Pod vsí
<br> V Zájezdí
<br> Louňovičky
<br> Louňovice
<br> Jevanský potok
<br> JEVY MĚNĚNÉ ZMĚNOU Č.2:
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ k 31.1.2022
<br> ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> NA ŽÁDOST:
RP2 - LOKALITA „VSTUPNÍ NÁMĚSTÍ ZÁPAD“
<br> RP 2
<br> VÝROKOVÁ ČÁST:
<br> ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ ZPRACOVÁNÍM
ÚZEMNÍ STUDIE NEBO REGULAČNÍHO PLÁNU
NEBO DOHODOU O PARCELACI
<br> RP 2 KE ZRUŠENÍ ZMĚNOU Č.2:
ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ REGULAČNÍM PLÁNEM NA ŽÁDOST
<br> ÚZEMÍ POD...
Z2_U´P_Lounovice_text.pdf
ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVIC
TEXTOVÁ ČÁST
Čistopis
<br> OBJEDNATEL | Obec Louňovice
<br> POŘIZOVATEL | Městský úřad Říčany,Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br> ZPRACOVATEL | Loca Plan s.r.o <.>
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
<br> DATUM | červenec XXXX
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Obec Louňovice
Usnesení zastupitelstva obce č.:
Č.j.MÚ Říčany:
V Louňovicích dne
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
LOUŇOVIC
<br> Zastupitelstvo obce Louňovice,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),dále jen stavební zákon,v souladu s § 54odst.2 stavebního
zákona,za použití § 43 odst.4 stavebního zákona,v souladu s § 13 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <,>
za použití § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v souladu s § 35 odst.2 a § 84 odst.2
písm.y) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> vydává formou opatření obecné povahy Změnu č.2 Územního plánu Louňovic <,>
<br> která obsahuje textovou a grafickou část a jejich odůvodnění <.>
<br> …………………………… <.>
Ing.XXXXX XXXXX
starosta obce
<br> ………………………………
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
místostarosta obce
<br> Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky dle § 173
odst.1 správního řádu.Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst.2 správního řádu
podat opravný prostředek <.>
<br> Seznam dokumentů,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
Výroková část Změny č.2 Územního plánu Louňovic – textová a grafická část
Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Louňovic – textová a grafická část,přílohy
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OOP – ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVIC
<br> OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU,KTERÝ OOP ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUŇOVICE VYDAL:
<br> Zastup...
§ 54 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č.2 ÚPLouňovic.pdf
Městský úřad v Říčanech,odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Masarykovo náměstí 53/40,251 01 Říčany
<br> Č.ev.: 242832/2022
Č.j.: 222262/2022-MURI/OUPRR/1380
Obdrží: dle rozdělovníku
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.XXXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: martina.janos@ricany.cz
<br>
<br> V Říčanech dne 09.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br>
Městský úřad v Říčanech,odbor územního plánování a regionálního rozvoje – úřad územního
plánování (dále jen „pořizovatel“),jako orgán obce příslušný podle § 6 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br>
<br> vydání Změny č.2 Územního plánu Louňovic <.>
<br>
Dne 08.08.2022 bylo v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a správního
řádu usnesením Zastupitelstva obce Louňovice (usnesení 37/2022,38/2022 a 39/2022)
rozhodnuto o vydání Změny č.2 Územního plánu Louňovic <.>
<br> Nahlížet do znění této změny územního plánu a úplného znění po této změně je možné na
Městském úřadu v Říčanech,odboru územního plánování a regionálního rozvoje,na adrese
Komenského náměstí 1619/2,251 01 Říčany,v těchto doporučených dnech a časech: pondělí a
středa 8.00–12.00.Dokumentace je zveřejněná také na webové adrese
https://info.ricany.cz/mesto/uredni-deska-odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje <.>
<br> Dále je možné nahlížet do této změny územního plánu a úplného znění po této změně na
Obecním úřadě Louňovice,Horní náves 6,251 62 Louňovice,v pondělí a ve středu 08.00- 18.00
hod.a v pátek v době 08.00 – 12.00 hod <.>,po předchozí telefonické domluvě na tel: 323 660 205 a
na webové adrese www.lounovice.cz
<br> Uvedené termíny pro nahlížení jsou pouze doporučené <.>
<br> Změna č.2 Územního plánu Louňovic opatřená záznamem o účinnosti bude uložena
<br> k nahlédnutí...

Načteno

edesky.cz/d/5570324

Meta

Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz